ธ.ก.ส. จัดกิจกรรม

ธ.ก.ส. จัดกิจกรรมส่งมอบโรงเรือนและสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน แก่เกษตรกรลูกค้า ตาม "โครงการส่งเสริมการปลูกผักในโรงเรือนแบบปิดโดยใช้พลังงานสะอาด" 

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 25 ม.ค.67
 ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลิตสินค้าการเกษตร เครือข่าย ตำบลท่าข้าม หมู่ที่ 3 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี นายเกียรติศักดิ์ พระวร ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมนายสิทธิวัชช์ เวชสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่าย 13 ฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนบน และนายอภิชาติ กรมาทิตย์สุข รองผู้อำนวยการฝ่าย 12 ฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนบน ร่วมจัดกิจกรรมส่งมอบโรงเรือนและสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน แก่เกษตรกรลูกค้า ตาม "โครงการส่งเสริมการปลูกผักในโรงเรือนแบบปิดโดยใช้พลังงานสะอาด" โดยมาเจ้าหน้าที่และเกษตรกรเข้าร่วม 

นายเกียรติศักดิ์ พระวร ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า
ตามที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้กำหนดวิสัยทัศน์ "'เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน มุ่ง
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชนบท" โดยกำหนดยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนา
ศักยภาพชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนภายใต้ BCG Model ด้วยการส่งเสริมสนับสนุน
เกษตรกรให้ปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต โดยให้ความสำคัญกับสมดุลของระบบนิเวศ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจ อันจะส่งผลให้เกษตรกรมีความมั่นคงทางด้านอาหารและการประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีรายได้
อย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผู้บริโภคมีความปลอดภัยจากการไม่ใช้สารเคมี ชุมชนมีระบบนิเวศที่ดี โดยมี
วัตถุประสงค์ส่วนหนึ่ง เพื่อส่งเสริมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยการสร้างต้นแบบการ
ปลูกผักในโรงเรือนปิดโดยใช้พลังงานสะอาด ดังนั้น ธนาคารจึงได้จัดทำ "โครงการส่งเสริมการปลูกผักในโรงเรือนแบบปิดโดยใช้พลังงานสะอาด" โดยได้ดำเนินการคัดเลือกชุมชนและเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมการปลูกผักใน
โรงเรือนแบบปิดโดยใช้พลังงานสะอาดโดยจากทั่วประเทศ แบ่งเป็นฝ่ายกิจการสาขาละ 2 ชุมชน ๆ งบประมาณก่อสร้างโรงเรือนละไม่เกิน 100,000 บาท รวมทั้งสิ้น 144 โรงเรือน เป็นเงิน 14,400,000 บาท และมอบทุนหมุนเวียนในการปลูกพืชผักครอบครัวละไม่เกิน 20,000 บาท รวมทั้งสิ้น 144 ครอบครัว เป็นเงิน 2,880,000 บาท โดย 1 โรงเรือนมอบหมายให้เกษตรกร 1 ครอบครัวรับผิดชอบเป็นผู้ดำเนินการ มุ่งเน้นสร้างต้นแบบการผลิตพืชผักระยะสั้นในโรงเรืนแบบปิดโดยใช้พลังงานสะอาด เพื่อสร้างรายได้ต่อเนื่องให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ให้มีความสามารถในการชำระหนี้และแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรลูกค้าอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาศักยภาพชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ธนาคาร ได้คัดเลือก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นหนึ่งในจังหวัดนำร่องการสร้างโรงเรือนระบบปิดแบบให้พลังงานสะอาด โดยมอบแก่เกษตรกรลูกค้าผู้กู้ของ ธ.ก.ส.สาขาพุนพิน จำนวน 8 หลัง โดยแต่ละหลังมีขนาดโรงเรือน 5 x 18 เมตร เนื้อที่รวม 90 ตารางเมตร ซึ่งประกอบด้วยโรงเรือนระบบปิดพร้อมด้วยระบบน้ำที่ใช้พลังงานจากแผงโซล่าเซลล์ เป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าในการปล่อยน้ำสู่ระบบโรงเรือน โดยสนับสนุนงบประมาณโรงเรือนละ 100,000 บาท  และสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้อีกครอบครัวละ 20,000 บาทรวม
120,000 บาท ต่อครอบครัว รวมเป็นเงินสนับสนุนทั้งสิ้น 960,000 บาท

นายเกียรติศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ธนาคารคาดหวังให้การกิจกรรมในครั้งนี้ ให้เป็นต้นแบบการผลิตพืชผัก ระยะสั้นในโรงเรือนแบบปิด โดยใช้พลังงานสะอาด โดยเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีตลาดจำหน่ายผลผลิตที่ชัดเจนส่งผลให้เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. มีความสามารถในการชำระหนี้เพิ่มขึ้น และสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินของตนเองได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนสามารถปรับตัวเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงตามสภาพภูมิอากาศ
นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ คาดหวังให้กลุ่มเกษตรกรลูกค้า หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เหล่านี้ ได้เป็นแบบอย่าง และเป็นหัวขบวน ในการส่งเสริมและฟื้นฟูการประกอบอาชีพเพื่อให้มีศักยภาพ และมีรายได้เพิ่ม ตามมาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อย ตามมติคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 ที่เห็นชอบมาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้หลักการ "ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้" โดยบูรณาการความร่วมมือกับส่วนราชการและหน่วยงานภายนอก รวมถึงการฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพ ซึ่งในระยะที่ 1 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567 ธ.ก..มีเป้าหมายในการพัฒนาลูกค้าพักชำระหนี้ จำนวน 300,000 รายขอให้เกษตรกรลูกค้าที่สนใจ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมและปรึกษา ธ.ก.ส. ได้ทุกสาขาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02 555 0555 ตลอด 24 ชั่วโมง


ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ