ผนึกกำลัง ประชาสัมพันธ์

ผนึกกำลัง ประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบ การแจ้งที่พักคนต่างด้าว

       
ด้วยได้มีประกาศ มท. เรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษได้รับการยกเว้นการยื่นรายการตามแบบรายการของคนต่างด้าวซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร(ตม. 6) ประกาศใช้บังคับในราชกิจจานุเบกษา โดยมีสาระสำคัญให้คนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในและออกไปนอกราชอาณาจักรโดยผ่านช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา จังหวัดสงขลาได้รับการยกเว้นการยื่นรายการตามแบบรายการของคนต่างด้าวซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร(ตม. 6) แนบท้ายกฎกระทรวงกำหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและวิธีการขอหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีกและการขอกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ย.๖๖- ๓๐ เม.ย.๖๗  จากกรณีดังกล่าวเป็นเหตุให้ เจ้าบ้าน เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเคหะสถาน ผู้จัดการโรงแรม ซึ่งรับคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เข้าพักอาศัยเกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นการยกเลิกการแจ้งที่พัก ของคนต่างด้าวตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ เป็นเหตุให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไม่มีข้อมูลคนต่างด้าวที่ผ่านเข้ามาในประเทศ ส่งผลต่อการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการควบคุมดุแลคนต่างด้าว กระทำได้ยากขึ้น          
            ตม.จว.ยะลา จึงได้สนองนโยบายผู้บังคับบัญชา ในการประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบ การแจ้งที่พักคนต่างด้าวอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.ทรงโปรด  สิริสุขะ ผบก. ตม.6, พ.ต.อ.เฉลิมชนม์  แหลมทอง รอง ผบก.ตม.6, พ.ต.อ.ภานุภาคยณ์  จิตต์ประยูรตี รอง ผบก.ตม.6 ,พ.ต.ท.สุกรี ปลัดสามะ สว.ตม.จว.ยะลา ทั้งนี้ เมื่อ16 พ.ย.66 เวลา 10.30-12.30 น. ร.ต.อ.เอกสิทธิ์ ลักษณาวงศ์ พร้อมชุดสืบสวน ตม.จว.ยะลา ได้บูรณาการกำลังร่วมกับ กก.สส.บก.ตม.6 กอ.รมน.จว.ยะลา,จัดหางานจังหวัดยะลา และกก.สส.2 บก.สส.จชต.ร่วมออกตรวจสอบสถานประกอบการ,โรงงาน,แคมป์ที่พักคนงาน,ไซต์งานก่อสร้าง,บ้านพัก เพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน อีกทั้งประชาสัมพันธ์การแจ้ง ม.38และม.37 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 นอกจากนี้ยังได้กำชับ ห้ามมิให้มีการให้ที่พักแก่แรงงานต่างด้าวผิดกฏหมาย ,ยาเสพติด,การพนันและอบายมุขต่างๆในสถานประกอบการ จำนวน 4 แห่ง ดังนี้
1)แคมป์ที่พักคนงานก่อสร้างห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี โดย บริษัท ช.รุ่งเลิศ กรุ๊ปผู้รับเหมา/นายจ้าง บริเวณ ถ.เทศบาล 1 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา ซึ่งมี นางสาววริศรา กล้าหาญ ตำแหน่ง เสมียน เป็นผู้นำตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ พบมีการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาจำนวน 90 คน (ชาย 50 คน หญิง 40 คน )และแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว จำนวน 5 คน (ชาย 3 คน หญิง 2 คน) มีเอกสารหนังสือเดินทางได้ตรวจลงตรา ,การแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวและใบอนุญาตทำงานเรียบร้อย
2)ไซต์งานก่อสร้างห้างสรรพสินค้าโลตัส โดย บริษัท ตะวันแลนด์ แอนด์บิ้วส์ พร็อพเพอตี้ จำกัด ผู้รับเหมา/นายจ้าง บริเวณ ถ.เทศบาล 1 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา ซึ่งมี นายอธิบดี เหมันต์ตำแหน่ง ผู้ควบคุม ดูแลคนงาน เป็นผู้นำตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ พบ แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ขึ้นทะเบียนความต้องการแรงงาน(name list) ตามมติ ครม เมื่อวันที่ 5 ก.ค.66 จำนวน 8 คน (ชาย 7 คน หญิง 1 คน )และแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา มีเอกสารหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงานจำนวน 1 คน(ชาย 1 คน)
3)โรงแรมยะลารามา ที่ตั้งเลขที่ 15-21 ถ.ศรีบำรุง ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา ผลการตรวจสอบไม่พบบุคคลต่างด้าวเข้าพักอาศัยแต่อย่างใด
4)โรงแรม ลีนุ๊กซ์ การ์เด้น ที่ตั้งเลขที่ 9 ถ.สันติสุข ซ.3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา ผลการตรวจสอบไม่พบบุคคลต่างด้าวเข้าพักอาศัยแต่อย่างใด
    ผลการปฏิบัติ จับกุม ผู้ต้องหา ตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 จำนวน 1 ราย 1 คน ชื่อผู้ต้องหา นายอธิบดี เหมันต์  อายุ 32 ปี สัญชาติไทย ที่อยู่ 135/44 ม.10 ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์  จ.นครสวรรค์ ในความผิดฐาน “เป็นเจ้าบ้าน เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเคหะสถาน ผู้จัดการโรงแรม ไม่แจ้งบุคคลต่างด้าวเข้าพักอาศัยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน ๒๔ ชั่วโมง”  สถานที่จับกุม บริเวณไซต์งานก่อสร้างห้างสรรพสินค้าโลตัส ถ.เทศบาล 1 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา
       ทั้งนี้ พ.ต.ท.สุกรี ปลัดสามะ สว.ตม.จว.ยะลา เปิดเผยว่า การบูรณาการกำลังในการประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบ การแจ้งที่พักคนต่างด้าวครั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ผู้ประกอบการ นายจ้าง เจ้าบ้าน ซึ่งมีคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย จะต้องแจ้งบุคคลต่างด้าวเข้าพักอาศัยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน ๒๔ ชั่วโมง ซึ่งสามารถแจ้งได้ที่ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดยะลา หรือ ทางอีเมลล์ saraban_ yala.imm6@police.go.th หาก มีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่หมายเลข 073-299948  

โยธิน ประชามติรัฐ/ข่าว

อับดุลมานะ ดอฆอ/ภาพ
อ.เบตง จ.ยะลา รายงาน

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ