กมธ.กีฬา จัดสัมมนา

กมธ.กีฬา จัดสัมมนา “การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำแนวทางการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ”

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น.
 ณ ห้องทิวลิป โรงแรมรามากาเด้นส์ กรุงเทพฯ คณะอนุกรรมาธิการกีฬาสู่ความเป็นเลิศระดับนานาชาติรวมทั้งกีฬาคนพิการ ในคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา จัดสัมมนาเรื่อง “การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำแนวทางการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ” โดยมีพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการ กล่าวเปิดการสัมมนา และพลเอก ทวีป เนตรนิยม รองประธานคณะกรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการกีฬาสู่ความเป็นเลิศระดับนานาชาติรวมทั้งกีฬาคนพิการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการ คณะทำงานการจัดทำแนวทางการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ผู้เชี่ยวชาญด้านการกีฬา ผู้แทนจากสมาคมแห่งประเทศไทย ผู้แทนจากสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด โค้ชและผู้ฝึกสอนกีฬา และตัวแทนนักกีฬา เข้าร่วมการสัมมนา
.
พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา กล่าวว่า การจัดสัมมนาในครั้งนี้มีความสำคัญและเป็นกระบวนการที่จำเป็นในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนได้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางในทุกมิติซึ่งส่งผลให้การพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการเกิดความละเอียดรอบคอบและครบถ้วนแล้ว ยังเป็นการสร้างการยอมรับทางวิชาการในวงการกีฬาต่อไป การพัฒนานักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศเป็นประเด็นสำคัญที่ถูกบรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2566- 2570) ที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาของชาติให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันในระดับต่าง ๆ และหากพิจารณาตามห่วงโซ่คุณค่าของการกีฬา (Value Chain of Sport Sector) จะเห็นว่าการพัฒนานักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศเป็นกระบวนการที่อยู่ในระดับกลางน้ำ มีกลุ่มเป้าหมายที่ครอบคลุมนักกีฬาทุกระดับ ตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับชาติ และระดับนานาชาติ รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหารกีฬา ผู้ตัดสินกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬาและนักวิทยาศาสตร์การกีฬา นับเป็นองคาพยพสำคัญของการพัฒนานักกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศและพัฒนาต่อยอดไปสู่กีฬาอาชีพในอนาคต ทั้งนี้การพัฒนานักกีฬาหนึ่งคนเพื่อ
ไปสู่ความเป็นเลิศและประสบความสำเร็จในระดับชาติและระดับโลกได้นั้นต้องอาศัยการวางแผนการพัฒนาระยะยาวและดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง หากประเทศไทยสามารถมีระบบในการสรรหา คัดเลือก สร้าง และพัฒนานักกีฬาผู้มีพรสวรรค์ตั้งแต่วัยเด็กจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยในการพัฒนาและเพิ่มโอกาสให้นักกีฬาสามารถเดินทางไปสู่จุดหมายที่ตั้งใจไว้ได้ นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยเสริมที่มีผลต่อการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศอีกหลายปัจจัย เช่น การใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาในการพัฒนา การศึกษาวิจัยและนวัตกรรมต่าง ๆ การมีสนามฝึกซ้อมและสนามการแข่งขันที่ได้มาตรฐาน การเพิ่มพื้นที่และยกระดับการจัดการแข่งขันให้เทียบเท่าระดับสากล เป็นต้น ซึ่งปัจจุบัน
ประเทศไทยสามารถที่จะเรียนรู้และถอดบทเรียนการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศของประเทศชั้นนำทางการกีฬา เพื่อนำมาวิเคราะห์และประยุกต์สร้างแนวปฏิบัติในการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศรวมถึงการจัดเตรียมปัจจัยต่าง ๆ จากการขยายฐานความรู้ให้เหมาะกับบริบทของแต่ละประเทศ
.
พลเอก ทวีป เนตรนิยม ประธานคณะอนุกรรมาธิการกีฬาสู่ความเป็นเลิศระดับนานาชาติรวมทั้งกีฬาคนพิการ กล่าวว่า สืบเนื่องจากคณะอนุกรรมาธิการกีฬาสู่ความเป็นเลิศระดับนานาชาติรวมทั้งกีฬาคนพิการ ได้ดำเนินการพิจารณาศึกษาการจัดทำแนวทางการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ตั้งแต่ปี 2565 โดยมีการตั้งคณะทำงานการจัดทำแนวทางการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ในคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา โดยมี พลตรี โอสถ ภาวิไล เป็นประธานคณะทำงานฯ ในการพิจารณาศึกษาการจัดทำแนวทางการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศดังกล่าว เพื่อสร้างแนวทางการปฏิบัติในการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศทำให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนานักกีฬาอย่างยั่งยืน และมีโอกาสประสบความสำเร็จในอนาคตและขยายฐานความรู้ให้เหมาะกับบริบทของประเทศ ตอบสนองแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (14) ประเด็นศักยภาพการกีฬา (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนย่อยการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพที่กำหนดแนวทางการพัฒนาให้เกิดระบบการเลือกสรรนักกีฬาที่มีความสามารถทั่วประเทศ ตั้งแต่ระดับเยาวชนที่มีความถนัดและทักษะด้านการกีฬา และเพื่อให้การจัดทำแนวทางการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศเกิดประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับจากภาคส่วนต่าง ๆ ก่อนนำเสนอให้กับฝ่ายบริหาร คณะอนุกรรมาธิการฯ ร่วมกับคณะทำงานฯ ได้มีการพัฒนาเนื้อหาอย่างต่อเนื่องและจัดทำเป็นขั้นเป็นตอนอย่างมีระบบโดยประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ มีการศึกษาเอกสารทางวิชาการ การสอบถามความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอและรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่มีต่อการจัดทำแนวทางการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศและเปิดเวทีให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศดังกล่าวที่พัฒนาขึ้น รวมถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศดังกล่าว

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ