พช.ราชบุรี ร่วมรับฟังการประชุม

พช.ราชบุรี ร่วมรับฟังการประชุม รับการตรวจเยี่ยมหน่วยงานและรับมอบนโยบาย ของนายอนุทิน ชาญวีระกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) และทีวี พช.       
วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมและเป็นประธานมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานกรมพัฒนาชุมชน โดย นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายสุภชัย โพธิ์สุ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมมอบนโยบาย โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน และพัฒนาชุมชนจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ร่วมรับมอบนโยบาย ณ ห้อง 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย  ในการนี้ 
นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี  และกลุ่มองค์กร ภาคีเครือข่ายพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด และมอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกแห่ง พร้อมกลุ่ม องค์กรภาคีเครือข่ายพัผฒนาชุมชน ร่วมรับฟังผ่านระบบ TV พช. รวม 111 คน  โดยมีประเด็นในการประชุมในการมอบนโยบายที่สำคัญ ดังนี้
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ อันมีหน้าที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างครบวงจร "ขอให้ท่านผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรทุกคนได้ร่วมกันขับเคลื่อนปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ “ทีมกระทรวงมหาดไทย” โดยยึดหลัก “ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที” ซึ่งหมายความว่า เราต้องรู้เท่าทันความเป็นไปของโลกเพียงพอที่จะเห็นวิกฤตและโอกาสที่จะมาถึงบ้านเรา และต้องมีความทันสมัย เข้าใจความเปลี่ยนแปลงในสังคม สามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน อีกทั้งต้องมีความว่องไวคล่องตัว ตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงที ช่วยกัน "ทำให้ 3 คำนี้ กลายเป็นภาพจำของพี่น้องประชาชนเมื่อคิดถึงการทำงานของกระทรวงมหาดไทย" โดยมีนโยบาย 10 ประการเพื่อขับเคลื่อนงานกรมการพัฒนาชุมชน ได้แก่
 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ โดยน้อมนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ โดยส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนน้อมนำเอาแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้ประชาชนมีความอุดมสมบูรณ์พูนสุขในทุกมิติของชีวิต โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
 2. น้ำดื่มสะอาดฟรี ลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชน เป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย ที่ต้องการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีค่าครองชีพสูงขึ้นจากการซื้อน้าดื่ม โดยให้ครัวเรือนสามารถเข้าถึงน้ำสะอาด น้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำอุปโภคบริโภค 
 3. การลดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันของทุกส่วนราชการ โดยมีการบำรุงรักษาพาหนะให้มีสภาพพร้อมใช้ รวมไปถึงการใช้ไฟฟ้าเฉพาะช่วงเวลาที่ปฏิบัติราชการและใช้เท่าที่จำเป็นเท่านั้น
 4. พลังงานสะอาด ส่งเสริมให้ครัวเรือนและชุมชน สร้างรายได้ จากพลังงานสะอาด โดยการปลูกสบู่ดำ จากกิจกรรม/โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล
 5. การจัดระเบียบสังคม ปราบปรามผู้มีอิทธิพล กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดแผนงานในการพัฒนาบุคลากรและชุมชนยึดหลักธรรมาภิบาล สุจริต และโปร่งใส รวมถึงขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ภายใต้คุณธรรม 4 ประการ ประกอบด้วย พอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสา
 6. การบริการประชาชนแบบ One Stop Service กรมการพัฒนาชุมชนได้พัฒนาแพลตฟอร์มบริการดิจิทัล Click ชุมชน ในการมุ้งเน้นให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้เพิ่มขึ้นผ่านแพลตฟอร์มดังกล่าว  
 7. การอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว การพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืน พัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยว รูปแบบการท่องเที่ยวให้ตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยว 
 8. การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การผลิต การตลาด และการจำหน่าย การนำหลักการ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” มาประยุกต์ใช้ เป็นหน่วยงานในการสร้างธุรกิจ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน 
 9. การแก้ไขปัญหายาเสพติด การดำเนินงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืน ด้วยพลังสามัคคีของชาวบ้าน
 10. สนับสนุนการพัฒนาระบบสาธารณสุขปฐมภูมิ และการเตรียมความพร้อมท้องถิ่น รองรับสังคมผู้สูงอายุ เช่น การขับเคลื่อนโครงการ OTOP Senior ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ OTOP ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการพัฒนาศักยภาพและผลิตภัณฑ์ รวมถึงส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้สูงอายุวัยต้น  และนโยบายการช่วยเหลือ ห่วงใย ส่งกำลังใจให้กับครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเดินทางไปทำงานที่ประเทศอิสราเอล กรมการพัฒนาชุมชนได้นำ นโยบายสำคัญทั้ง 10  ประการ ของรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และของ นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยมหาดไทย จะเป็นเครื่องมือในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้ประชาชนเกิด “ความอุดมสมบูรณ์พูลสุข” อย่างยั่งยืน

สุพจน์ วรสหวัฒน์/รายงาน

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ