สถาปนา59 ปี กกท.

สถาปนา59 ปี กกท.


เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา 
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) นำทีมผู้บริหาร พนักงาน และผู้ช่วยปฏิบัติงาน กกท. สักการะพระพุทธรูปประจำ กกท., สักการะพระพรหม, สักการะพระภูมิชัยมงคล ณ บริเวณหอพระ และสักการะรูปหล่อหลวงสุขุมนัยประดิษฐ์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กกท. ครบรอบปีที่ 59 ก้าวสู่ปีที่ 60 

โดยวันคล้ายวันสถาปนา กกท. ครบรอบปีที่ 59 กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 09.09 น. ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) พร้อมด้วย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญชัย สุขสุวรรณ์ กรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย, นายสาธิต  บุญทอง  กรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด, นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการ ฝ่ายส่งเสริมกีฬา, นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก รองผู้ว่าการ ฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ, นายมีชัย อินวู๊ด ที่ปรึกษา, ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ช่วยปฏิบัติงาน กกท. สักการะพระพุทธรูปประจำ กกท., สักการะพระพรหม, สักการะพระภูมิชัยมงคล ณ บริเวณหอพระ และสักการะรูปหล่อหลวงสุขุมนัยประดิษฐ์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา และในเวลา 10.15 น. เป็นพิธีสงฆ์


จากนั้น ในเวลา 11.00 น. นางสาวสุดาวรรณ  หวังศุภกิจโกศล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเกียรติบัตร และเข็มวิริยะอุทิศ แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 30 ปี, 25 ปี และ 15 ปี, การมอบรางวัลแก่พนักงานและผู้ช่วยปฏิบัติงานที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2566 และการมอบรางวัลและเกียรติบัตรผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ วันคล้ายวันสถาปนา กกท. ครบรอบปีที่ 59  ณ บริเวณลานกีฬาอเนกประสงค์ในร่ม กกท. โดยมีรายชื่อผู้ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ 

ผู้รับมอบเกียรติบัตร และเข็มวิริยะอุทิศ พนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 15 ปี วันคล้ายวันสถาปนา กกท. ครบรอบปีที่ 59 ประกอบด้วย นางสาวปิยมน อิสโม หัวหน้างานประมวลผลบัญชีกองทุน,นายศราวุธ ชอบจิตร หัวหน้างานจัดซื้อจัดจ้างกองทุน,นายจิตติภูมิ ศิริอินทร์ หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ,นายเทอดศักดิ์ ศรีพุ่ม หัวหน้างานแข่งขันกีฬาระดับชาติ,นายอภิชัย นราวงษ์ หัวหน้างานส่งเสริม พัฒนา และสวัสดิการกีฬามวย,นายกัมปนาท จรมาศ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท. จังหวัดสมุทรสาคร,นางฉลอง แสงภักดี หัวหน้างานศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติส่วนภูมิภาค,นางอุไรวรรณ จันลาภ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท. จังหวัดระนอง,นางสาวปวริศา พรหมสะอาด
ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท. จังหวัดปัตตานี,นายสุรินทร์ สันแดง หัวหน้างานบริหารและการเงินกีฬาภูมิภาค,นางสาวดารารัตน์ ภักดี ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท. จังหวัดน่าน,นางสาวทิพย์สุดา จันทร์พงษ์ศิลา นักบัญชี,นางสาวรัตติมา ถนิมสุทธิ์ นักบัญชี,นางรวีวรรณ อรรถอินทรีย์ พนักงานงบประมาณ,นางสาววารุณี วีระวณิชย์ พนักงานการตลาด,นางสาวสุหัชชา สิทธิฤทธิ์ พนักงานบริหารงานทั่วไป,นายอักขรินทร ศิลปี พนักงานบริหารงานทั่วไป และ นายกิตติศักดิ์ แก้วศรี พนักงานบริหารงานทั่วไป

ผู้รับมอบเกียรติบัตร และเข็มวิริยะอุทิศ พนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 25 ปี ประกอบด้วย นายยุธยา จีนหีต ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจกีฬา,นางสาวบุปผา สร้อยสกุณี ผู้อำนวยการกองพัฒนาการตลาดและสิทธิประโยชน์,นายมนัสชัย ทรรพนันทน์ ผู้อำนวยการกองวิศวกรรม, นายภูมิเดช เอกก้านตรง ผู้อำนวยการสานักงาน กกท. จังหวัดร้อยเอ็ด,นายอโนทัย จ้อยเล็ก
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมกิจกรรม,นายทวีพล พรมตา พนักงานขับรถ,นายเทิดศักดิ์ นาคมณี พนักงานบริการ,นายประชัน บัวจุน พนักงานบริการ และนายสมชาย นุชนาบี พนักงานบริการ

ผู้รับมอบเกียรติบัตร และเข็มวิริยะอุทิศ พนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 30 ปี ประกอบด้วย นายธัชนาถ ทองประกอบ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน,นางภาสินี พันธุมะบำรุง ผู้อำนวยการกองติดตามและประเมินผล,นายวรศักดิ์ ภักดีคำ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท. จังหวัดฉะเชิงเทรา,นางสาวจาฏุพัจน์ เกิดช่วง ผู้อํานวยการสำนักงาน กกท. จังหวัดกาญจนบุรี,นายณัฐนพงศ์ พรหมอร่าม ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท. จังหวัดชัยนาท,นางศิรประภา เทศประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,นางสุธิดา พะลายะสุต ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท. จังหวัดนราธิวาส,นางสาวสุทิศา จันทรวิมาร พนักงานพัสดุ
และ นายสมเกียรติ อรุณฤกษ์ พนักงานบริการ


ผู้รับรางวัลพนักงานที่มีผลงานดีเด่น ประจําปี 2566 ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรีพร้อมโชค ศรีสุขประสิทธิ์ (ฝ่ายตรวจสอบภายใน) ,นางสาวคู่ฟ้า ศุขเกษม (สำนักผู้ว่าการ) ,นายอภัย ไชยอมร (สำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา), นางสาวจินตนา บรรเทิงจิตร (ฝ่ายการคลังกองทุน),นางสาวอัชนา รัตนรัตน์ (สำนักกฎหมาย), นายชาติชาย ชาญชัย (ฝ่ายการคลัง) ,นางสาวอังคณา จตุรภัทรศิริ (ฝ่ายนโยบายและแผน) , นายศรัณย์ อักษรนิตย์ (ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ),นายปิยะ ปิยะวัฒนกุล (ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ),นางสาววันขวัญ โฆษะโก (ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา), นางสาวนันทวัน วงษ์ประเสริฐ (สำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ),นายณัฐกร กัมปนานนท์ (สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย) ,นายอโนทัย จ้อยเล็ก (ฝ่ายธุรกิจกีฬา) ,นางสาวชนิตา ขันติสิทธิ์
(ฝ่ายกีฬาภูมิภาค) ,นายวัชรพงษ์ พูลทองคำ (ฝ่ายวิศวกรรมกีฬา) และ นางสาวสราวลี ทิพยธรรม
(ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)


ผู้รับรางวัลผู้ช่วยปฏิบัติงานที่มีผลงานดีเด่น ประจําปี 2566 ประกอบด้วย นายชยุตม์ จันทร์พิทักษ์ (ฝ่ายตรวจสอบภายใน) ,นางสาวปณิตา พิมพ์สกุล (สำนักผู้ว่าการ), นางสาวสุพัตรา เกิดบำรุง (สำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา),นางสาวปาจรีย์ จันทร (ฝ่ายการคลังกองทุน) ,นางสาววณัชวรรณ โชคดีวิพิชย์ (สำนักกฎหมาย) ,นางสาวกัลยรักษ์ อรุณฤกษ์ (ฝ่ายการคลัง),นางสาวสุกัญญา สายประเสริฐ (ฝ่ายนโยบายและแผน) ,นางสาวพรสวรรค์ ยืนยง (ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ),นายธฤต วัชรธรรม (ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ) ,นายจิรายุส โยธามาตย์ (ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา) ,นายปรวุฒิ วรยุทธการ (สำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ) ,นางสาวรัฐธิณี จารุวัฒนะถาวร (สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย) ,นางสาวธันย์วรินทร์ ชัยศุภวรรณ (ฝ่ายธุรกิจกีฬา) ,นางสาววิไล เมฆแจ้ง (ฝ่ายกีฬาภูมิภาค) ,นางสาวเสาวรส มะหะหมัด (ฝ่ายวิศวกรรมกีฬา) ,นางสาวศิริวิมลวัลย์ ศรีเจริญ (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

ผู้รับรางวัลการประกวดตราสัญลักษณ์วันคล้ายวันสถาปนา กกท. ครบรอบปีที่ 59 ได้แก่ นางสาวอาทิตยา จินดาวงศ์ จาก สำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ

ทั้งนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทย เรียกโดยย่อว่า กกท. มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “SPORTS AUTHORITY OF THAILAND” หรือ “SAT” จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ กกท. เมื่อ พ.ศ.2528 วันที่ 17 ตุลาคม 2528 โดยยกฐานะขึ้นมาจาก องค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย (อสกท.) ซึ่งก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ พ.ศ.2507 มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม ควบคุม การดำเนินกิจการการกีฬาให้กว้างขวาง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยถึงวันนี้แล้ว กกท. จะครบรอบปีที่ 59 และพร้อมที่จะก้าวสู่ปีที่ 60. 

ประชาสัมพันธ์ กกท./ 17 ตุลาคม 2566

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ