ZPOT นำสื่อฯ เยี่ยมชม

ZPOT นำสื่อฯ เยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ 1 

 
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำสื่อมวลชนลงพื้นที่เยี่ยมชมความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ 1 มุ่งดำเนินงานด้วยความรอบคอบ ตามกรอบเวลา ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล และสร้างการรับรู้ผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้แห่งใหม่ของประเทศไทยในอนาคต เป็นสวนสัตว์ที่ทันสมัยในระดับนานาชาติ 

24 สิงหาคม 2566 นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้นำสื่อมวลชนลงพื้นที่โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ที่ได้รับพระราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่ 300 ไร่ บริเวณคลองหก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพื่อเยี่ยมชมความคืบหน้าในการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ แบ่งการก่อสร้างเป็น 2 ระยะ โดยในระยะที่ 1 ปี งบประมาณ พ.ศ 2566-2568 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมาย 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ (ปทท.) ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการที่เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 8 กุมภาพันธ์  2565 โครงการก่อสร้างใหม่ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ได้น้อมนำแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความรอบคอบ แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา ก่อให้เกิดการใช้งบประมาณแผ่นดินอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด ปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัด โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ตามที่ได้เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรมเป็นหน่วยงานแรกของปีงบประมาณ 2566 และได้ลงนามบันทึกข้อตกลงคุณธรรมร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ไปแล้วตั้งแต่ 4 ตุลาคม 2565 มุ่งดำเนินการให้สวนสัตว์แห่งนี้จะเป็น ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้แห่งใหม่ของประเทศไทยในอนาคต ด้วยการเป็นสวนสัตว์ที่ทันสมัยในระดับนานาชาติ มีพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับธรรมชาติของสัตว์ มีการจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี นำเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบบริหารจัดการอัจฉริยะมาใช้ รวมถึงมีระบบบริหารจัดการน้ำ การใช้พลังงานสะอาด และระบบการจัดการของเสียที่ดี เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีระบบรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นแหล่งนันทนาการที่รองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นสวนสัตว์ที่ทันสมัยระดับนานาชาติ ภายใต้แนวคิด “ชุบชีวิตทุ่งนำ้” ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ ชีวิตสัตว์ป่า การอนุรักษ์ ศึกษาวิจัย และเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ รวมถึงเป็นแหล่งนันทนาการรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โฆษกองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สำนักงานเลขที่ 327 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Email : saraban@zoothailand.org
เว็บไซต์  :  zoothailand.org
โทร. 02-634-4955

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ