สพป.ยะลา เขต 3 จัดการประกวด

สพป.ยะลา เขต 3 จัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้โรงเรียนสุจริต ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2566

วันนี้ 8 สิงหาคม 2566 ที่ห้องประชุมบาลา-ฮาลา สพป.ยะลา เขต 3  อ.เบตง จ.ยะลา ดร.วัชระ จันทรัตน์ รอง ผอ.สพป.ยะลา เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ยะลา เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้โรงเรียนสุจริต ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี ดร.บุษกร แสนยะบุตร นางปัฏศิกาญจน์ แก้วประเสริฐ รอง ผอ.สพป.ยะลา เขต 3 และเป็นคณะกรรมการในการประกวด  ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรม

ดร.วัชระ จันทรัตน์ รอง ผอ.สพป.ยะลา เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ยะลา เขต 3  กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จัดทำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสำหรับใช้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ทั้งนี้ นโยบายของ สพฐ. นอกจากมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการแล้ว ยังมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติ โดยเสริมสร้างผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซื่อสัตย์สุจริต มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม ซึ่งการศึกษานั้นถือเป็นเรื่องของคนทุกคน ดังนั้นความคาดหวังต่าง ๆ ที่กล่าวมานั้น ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพียงเพราะการดำเนินการของ สพฐ. แต่ต้องดำเนินการด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคม เพื่อสร้างคุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การจัดงานในครั้งนี้ ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)   โดยมี กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) กิจกรรมบริษัทสร้างการดี กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริตสู่สาธารณชน พร้อมทั้งคัดเลือกผลการดำเนินงานของโรงเรียนสุจริตต้นแบบและเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ที่มีความโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้โรงเรียนและหน่วยงานอื่นๆ นำไปปรับใช้ ขยายผลในการเสริมสร้างความสุจริตให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม

โยธิน ประชามติรัฐ/ข่าว
อับดุลมานะ ดอฆอ/ภาพ
อ.เบตง จ.ยะลา รายงาน

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ