ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจเพียง

“ผอ.อผศ.” ทำโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจเพียง นิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกพิการบางไทร สร้างรายได้เพื่อทหารผ่านศึกและครอบครัว 

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อผศ.) โดยพล.อ.สัณทัศน์  นันทิภาคย์หิรัญ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ผอ.อผศ.) จัดทำโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกพิการบางไทร ประจำปีพุทธศักราช 2566 

ด้านการเกษตร ซึ่งมอบหมายให้ ฝ่ายอาชีวสงเคราะห์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึก ให้เห็นผลเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร เกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรผสมผสาน 

โดยน้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมน้อมนำศาสตร์พระราชา “โคก หนอง นา โมเดล” ของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมภายในศูนย์การเรียนรู้ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ทหารผ่านศึกและชุมชนใกล้เคียง รวมทั้งเป็นต้นแบบให้แก่นิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกแห่งอื่น

ทั้งนี้ทางผู้บริการการหาความสุขได้มอบหมายให้ พล.ท.สุรเดช ประเคนรี ที่ปรึกษาผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ดำเนินการวางแผนจัดระบบการจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยใช้พื้นที่ภายในนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกพิการบางไทร ต.บางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา เนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ รูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นลักษณะฐานการเรียนรู้ 

โดยฐานการเรียนรู้ดังกล่าว มีการจัดกิจกรรมที่เกื้อกูลกัน เพื่อสร้างความยั่งยืนในการทำการเกษตร ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วนหลัก ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 พื้นที่ส่วนกลาง เป็นพื้นที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ได้แก่ อาคารอำนวยการ ห้องน้ำ ศาลาพักผ่อนอิริยาบถ รวมเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่
ส่วนที่ 2 พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้และแปลงสาธิต เนื้อที่ประมาณ 13 ไร่ แยกฐานการเรียนรู้ จำนวน 19 ฐานแบ่งเป็น 3 โซน ได้แก่ โซนพืชเศรษฐกิจและพืชผักสวนครัว ได้แก่ โรงเรือนพลาสติกเพื่อพืชผักคุณภาพ 

ปัจจุบันปลูกเมล่อน สีเขียวสายพันธุ์ยูบาริ สีเหลืองสายพันธุ์จันทร์ฉาย โรงเพาะเห็ด โรงเพาะชำ แปลงผักขั้นบันได แปลงนา แปลงผักสวนครัว ดอกดาวเรือง หญ้าเนเปียและหญ้าหวาน เพื่อนมาผสมเป็นอาหารให้แก่สัตว์ลี้ยง ลดต้นทุนค่าอาหารสำเร็จรูปได้, โซน โคก หนอง นา โมเดล และโซนสัตว์เศรษฐกิจและสัตว์สวยงาม อาทิ แกะ ไก่พันธุ์ไข่ เป็ดไข่อารมณ์ดี กบ กุ้งก้ามกราม ปลาสลิด และปลาสวยงาม นอกจากนี้ยังมีแปลไม้ผลเศรษฐกิจ โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอัดเม็ด เพื่อนำปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้ใช้ในแปลงสาธิตต่าง ๆ และธนาคารขยะ ได้แก่ แก้ว กระดาษ เหล็ก           
พลาสติก เป็นต้น

ส่วนที่ 3 พื้นที่แหล่งน้ำ เนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ สำหรับใช้เป็นแหล่งเก็บน้ำในการดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตรภายในศูนย์การเรียนรู้ฯ

และส่วนที่ 4 พื้นที่ผลิตและจำหน่ายผลผลิตของกลุ่มแม่บ้านนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึก เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของกลุ่มแม่บ้านนิคมเกษตรกรรม ให้ผู้เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
ได้ทราบอีกทางหนึ่งด้วย
 
โดยกิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกพิการบางไทร มุ่งเน้นความเรียบง่าย มีเหตุมีผล ทำอย่างมีระบบ มีความเกื้อกูลซึ่งกันและกัน รวมทั้งเป็นการลดรายจ่าย     และเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึก 

นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ครบวงจร ที่ทหารผ่านศึกและครอบครัว ตลอดจนประชาชนทั่วไป สามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้หลักวิชาการ
ที่ถูกต้องและเห็นผลของการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งสนับสนุนซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของกลุ่มแม่บ้านนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึก โดยสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย

“สมาชิกนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกพิการบางไทร มีความพร้อมที่จะต้อนรับทุกท่านเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำรงชีวิตบนเส้นทางของความพอเพียง เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับทหารผ่านศึกและครอบครัว ในการน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นเกราะป้องกันที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป”

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ