“มวยไทยราชทัณฑ์-นานาชาติ "

อลังการ! “ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก” ระเบิดศึก “มวยไทยราชทัณฑ์-นานาชาติ มุ่งสู่นักกีฬาอาชีพ”

เมื่อวันที่ 30 มี.ค.66 เวลา 15.00 น. ที่ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก นายณรงค์ จุ้ยเส่ย รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานในพิธีจัดการแข่งขันมวยไทย “Prison Fight มุ่งสู่นักกีฬาอาชีพ” หรือ ศึก “มวยไทยราชทัณฑ์ VS มวยไทยนานาชาติ” โดยได้รับเกียรติจาก Mr.David Thomas อัคราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย Mr.Paul Merrill ผู้จัดการฝ่ายรักษาความปลอดภัย-สถานทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ Mr.Patrick Maher ที่ปรึกษา (ฝ่ายบริหาร) และกงสุลใหญ่-สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ พร้อมด้วย ดร.สุเทพ ดวงจินดา ประธานกรรมการ บริษัท เรียล ฮีโร่ มวยไทย จำกัด และผู้บริหารบริษัท เรียล ฮีโร่ มวยไทย จำกัด นายกสมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่าย ร่วมสนับสนุนการฝึกวิชาชีพด้านมวยไทยให้แก่ผู้ต้องขังสู่การเป็นนักมวยอาชีพ โดยมี นางสาวปรีย์ธิดา สมจิตร ผู้อำนวยการทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นอกจากนี้มี ผู้บัญชาการเรือนจำ ผู้อำนวยการทัณฑสถาน เขต 3 เข้าร่วมงาน 

นายณรงค์ จุ้ยเส่ย รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ประธานในพิธี กล่าวว่า “ภารกิจของกรมราชทัณฑ์ ที่นอกเหนือจากการควบคุม แก้ไข พัฒนาพฤตินิสัยให้ผู้ต้องขังแล้ว การดูแลผู้ต้องขังทั้งด้าน ร่างกายและจิตใจ ก็ยังนับเป็นหน้าที่อีกด้านหนึ่งของกรมราชทัณฑ์ คือการดูแลให้ผู้ต้องขังมีสุขภาพที่แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ จึงเป็นอีกสิ่งที่สำคัญ เหตุนี้การส่งเสริมด้านกีฬาให้แก่ผู้ต้องขังจึงนับเป็นตัวเลือกที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง กรมราชทัณฑ์ได้ให้การสนับสนุน เรือนจำ ทัณฑสถาน และสถานกักขังทุกแห่งที่มีความพร้อมในการถ่ายทอด พัฒนา ฝึกฝนผู้ต้องขังในด้านกีฬามวยไทยโดยมาตลอด

ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก เป็นหนึ่งในเรือนจำและทัณฑสถานที่มีการฝึกวิชาชีพด้านมวยไทยให้แก่ผู้ต้องขัง โดยได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ รวมถึงบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ มาร่วมถ่ายทอดความรู้ เทคนิค จาก บริษัท เรียล ฮีโร่ มวยไทย จำกัด ในการฝึกทักษะวิชาชีพมวยให้แก่ผู้ต้องขัง โดยในปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีความสนใจและเข้าร่วมโครงการกว่า 52 ราย และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักมวยดังกล่าว ได้ฝึกทักษะจากการขึ้นชกบนสังเวียนเสมือนจริง โดยทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก ร่วมกับ บริษัท เรียล ฮีโร่ มวยไทย จำกัด จึงได้จัดโครงการแข่งขันกีฬามวยไทย “Prison Fight มุ่งสู่นักกีฬาอาชีพ” หรือ ศึก “มวยไทยราชทัณฑ์ VS มวยไทยนานาชาติ” ณ เวทีมวย ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก จัดให้มีการแข่งขันกีฬามวยไทย ระหว่าง นักมวยจากค่ายมวย ป.สมจิตร กับ นักมวยอาชีพทั้งชาวไทยและต่างชาติ จากหน่วยงานภายนอก จำนวน 10 คู่”

“โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นการต่อยอดจากโครงการฝึกทักษะกีฬามวยไทยให้กับผู้ต้องขัง และเปิดโอกาสให้นักมวยราชทัณฑ์ที่ผ่านการฝึกฝนได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการขึ้นชกจริง สร้างเสริมสมรรถภาพ ด้านร่างกายและจิตใจให้ผู้ต้องขัง อีกทั้ง การรู้จักเคารพกฎกติกา เพื่อมีทักษะการใช้ชีวิตและทัศนคติที่ดีต่อสังคม รวมถึงการให้สังคมภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง กีฬาไม่ว่าจะเป็นประเภทใด ก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดี เพราะนอกจากกีฬาจะสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรงแล้ว ยังพัฒนาสมรรถภาพด้านต่างๆ ทั้งจิตใจ สังคม ฝึกให้มีการใช้ความคิดวางแผนเป็นระบบ ฝึกวินัย ความอดทนในการฝึกฝน อีกประการที่สำคัญคือ การเคารพกฎ กติกา มารยาท ของการแข่งขัน การยอมรับผลไม่ว่าชนะหรือแพ้ ซึ่งสิ่งดังกล่าว จะช่วยให้ผู้ก้าวพลาดได้เตรียมความพร้อมก่อนกลับไปใช้ชีวิตในสังคม เคารพกฎ กติกา มารยาทของสังคม ทั้งสามารถนำความรู้ ความสามารถที่ผ่านการฝึกฝน ส่งเสริม ไปต่อยอดเพื่อประกอบอาชีพ หาเลี้ยงตนเอง ไม่เป็นภาระของสังคมของครอบครัวหรือสังคม ลดอัตราการหวนมากระทำผิดซ้ำ และเป็นการคืนคนดีมีคุณค่าสู่สังคม” นายณรงค์ กล่าว

นายณรงค์ กล่าวอีกว่า การแข่งขันศึก “มวยไทย Prison Fight มุ่งสู่นักกีฬาอาชีพ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก” มีความสำคัญต่อการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ประกอบกับการพัฒนาทักษะอาชีพ กีฬามวยไทยได้รับความนิยมแพร่หลายไปทั่วโลก นักชกที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ มีวินัยในการฝึกซ้อม สามารถก้าวไปสู่เป็นนักมวยอาชีพ สร้างรายได้ สร้างการยอมรับ ซึ่งปัจจุบันกีฬามวยไทยเปิดกว้าง นักชกหลังกำแพงที่มีฝีมือ สามารถยึดเป็นอาชีพได้ทันที ทั้งในฐานะนักชกและเทรนเนอร์ นอกจากนี้ การฝึกทักษะการกีฬา จะเสริมสร้างระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพื้นฐานการอยู่ร่วมกันในสังคม การแข่งขันกีฬามวย จะทำให้นักชกมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ อีกทั้ง กีฬามวยทำให้ประจักษ์ได้ว่า สามารถสร้างคน สร้างอาชีพ สร้างโอกาสให้กับผู้ก้าวพลาดได้ ดังเช่น นักมวยของเราที่ได้ออกไปสร้างชื่อเสียงจนสามารถคว้าแชมป์ได้หลายเวทีมาแล้ว นอกจากจะสร้างความภูมิใจ สร้างรายได้ สร้างชื่อเสียงให้กับตนเองและครอบครัวแล้ว ยังถือเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ต้องขังอื่นๆ อีกด้วย

“ขอชื่นชม ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง บริษัท เรียล ฮีโร่ มวยไทย จำกัด รวมถึงภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ที่เสียสละทุ่มเท สร้างค่าย สร้างนักกีฬามวยของทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก จนนำมาสู่การเปิดการแข่งขัน “ศึกมวยไทย Prison Fight มุ่งสู่นักกีฬาอาชีพ” และมอบโอกาสให้กับนักชกหลังกำแพง ได้แสดงฝีมือ ศักยภาพในการชกให้เป็นที่รู้จัก และยอมรับจากสังคมภายนอกอีกด้วย” นายณรงค์ กล่าว

ด้าน นางสาวปรีย์ธิดา สมจิตร ผู้อำนวยการทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก ในฐานะผู้การดำเนินโครงการ กล่าวว่า ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก ได้ตระหนักถึงภารกิจที่สำคัญของกรมราชทัณฑ์ในการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นคนดี ภายใต้แนวคิดการนำกีฬามวย มาพัฒนาสู่อาชีพ จึงได้จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะด้านมวยไทยให้แก่ผู้ต้องขังที่มีทักษะพิเศษและมีใจรักในการชกมวย ได้พัฒนาต่อยอดเพื่อก้าวสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ นอกจากนี้ยังช่วยสร้างวินัยในตนเองให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตลอดจนสร้างให้มีสุขภาพดี มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง พร้อมที่จะกลับไปประกอบอาชีพได้ทันทีภายหลังพ้นโทษ ทั้งนี้ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท เรียล ฮีโร่ มวยไทย จำกัด ในการจัดหาเวที วัสดุ อุปกรณ์ ในการฝึกซ้อม และผู้ฝึกสอนมวย เข้ามาฝึกฝนให้แก่ผู้ต้องขัง ตลอดจนได้รับความร่วมมืออันดี จากภาคีเครือข่ายที่เข้ามาช่วยสนับสนุน โดยมีผู้ต้องขังที่เข้ารับการฝึกอาชีพต่อเนื่อง จำนวน 52 คน การจัดการแข่งขันในวันนี้ มีนักมวยค่าย ป.สมจิตร ขึ้นชกในรายการ จำนวน 10 คู่ ซึ่งทัณฑสถานฯ ได้เปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายและผู้สนใจ เข้าร่วมชมการแข่งขันชกมวย เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังทั้งในและต่างประเทศ และเพื่อสร้างการยอมรับจากสังคมภายนอกว่ากีฬามวยสามารถสร้างคน สร้างอาชีพ ตลอดจนสร้างโอกาสให้แก่ผู้ก้าวพลาดได้จริงอีกด้วย

นอกจากนี้ ภายในงานดังกล่าว ได้จัดออกร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์และร้านค้าอาหารจากฝีมือผู้ต้องขัง โดยมีเรือนจำและทัณฑสถาน อาทิเช่น ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา เรือนจำกลางคลองไผ่ เรือนจำกลางนครราชสีมา เรือนจำสีคิ้ว และศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา เป็นต้น


ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ