รมช.กห. ประธานประชุมวิชาการ

เกียรติยศแพทย์ทหาร.!! รมช.กห. ประธานประชุมวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทยฯ พร้อมมอบรางวัลเกียรติยศแพทย์ทหาร ประจำปี 2565

ที่ห้องประชุมพลเรือตรี เล็ก สุมิตร ชั้น 5 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 65 สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมมอบรางวัลนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของแพทย์ทหารเพื่อกองทัพและประชาชน และมอบรางวัลเกียรติยศแพทย์ทหาร ครั้งแรก ด้านการบริหาร การบริบาลทางการแพทย์ การพัฒนาระบบการแพทย์ และด้านการแพทย์ทหาร พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรให้กับสมาชิกใหม่ กับผู้แทนสี่เหล่าทัพ

โดยมี พล.ร.ท. ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ นายกสมาคมฯ และ พล.ต.วิเชษฐ์ รัตนจรัสโรจน์ เลขาธิการให้การต้อนรับ นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมผลงานนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล ร่วมกับผู้บริหารจากสี่เหล่าทัพ โดยมีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่

1. ห้องฉุกเฉินปลอดภัยด้วยระบบ2T (2T Safety in ER)  ของโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นการนำ concept AI & learning machine มาช่วยยกระดับประสิทธิภาพการคัดกรองผู้รับบริการที่ห้องฉุกเฉิน ให้แม่นยำและทันท่วงทีกับอาการฉุกเฉินของผู้ป่วย เพิ่มความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากการรักษาล่าช้า

2. แอปพลิเคชันช่วยสอนนักเรียนจ่าพยาบาลให้เข้าใจการจัดการอุบัติภัยหมู่และภัยพิบัติ (NOMS Disaster Management ) ของโรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการระบุตัวผู้ป่วย ลดความคลาดเคลื่อนจากความผิดพลาดจากการคำนวณ การรับส่งข้อมูลระหว่างฐาน ผู้ใช้งานรับทราบข้อมูลและสารสนเทศแบบทันเวลาทำให้ไม่ต้องเสียเวลารอคอยช่องสัญญาณวิทยุ 

3. โปรแกรมการนัดหมายและรายงานผลตรวจสุขภาพประจำปี ของ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ...ลดช่องว่างของผู้ป่วยและ รพ. ให้มีการสื่อสารกันได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งการนัดหมายแพทย์ การเข้าถึงผลตรวจสุขภาพ ช่วยให้เกิดการดูแลตนเองเป็นองค์รวม

และ4. อุปกรณ์ลดอุณหภูมิจากโรคลมร้อน ของศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยนาวาอากาศโทหญิง กตษกร  โสดาศรี
(Cooling blanket, ผ้าห่มเย็น) เพื่อช่วยชีวิตทหารจากโรคลมร้อน โดยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน ราคาถูก เตรียมง่าย ใช้สะดวก

สำหรับรางวัลเกียรติยศแพทย์ทหารครั้งแรก ประจำปี 2565 มีผู้ได้รับรางวัลจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย 

1. ด้านการบริหาร พลอากาศโท อิทธพร คณะเจริญอายุรแพทย์ทหารอากาศจากสถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ ผู้มากด้วยความสามารถด้านการบริหารจัดการ ทั้งเรื่องทรัพยากรมนุษย์ ข้อมูลสถิติ เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรการศึกษา การประสานงาน และมนุษยสัมพันธ์  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนหลักสูตรขั้นสูงของทุกสถาบัน (วปอ., วตท., บยส., ปปร. ฯลฯ)  ดำรงตำแหน่งผู้บริหารหลายหน่วยงาน อาทิ เลขาธิการแพทยสภา มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สถาบันมหิตลาธิเบศร ฯลฯ เป็นผู้ดำเนินการ “หน่วยแพทย์อาสา”  ในงานพระราชพิธีถวายเพลิงพระศพพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ณ บริเวณท้องสนามหลวงอย่างเป็นระบบ  และกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติในพื้นที่ต่างๆ จะเป็นผู้นำหรือหัวหอกรวบรวมกลุ่มแพทย์อาสา สะพายเป้ลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่นั้น  เช่น มหาอุทกภัยประเทศไทย พ.ศ.2554 เป็นผู้น้อมนำพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานว่า “ทำอย่างไรก็ได้ ให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ทุกคนมีดีและอย่าดูถูกใคร”  มาใช้เป็นแนวทางแก้ปัญหาของวงการแพทย์ และนำมาสู่จุดเริ่มต้นชองการทำหลักสูตรการศึกษาร่วม ของแพทยสภากับสถาบันพระปกเกล้าคือ หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) ซึ่งปัจจุบันเปิดการศึกษามาแล้ว 10 รุ่น

2. ด้านการให้บริบาลทางการแพทย์   พ.ต.อ. จิรายุ วิสูตรานุกูล นายแพทย์สัญญาบัตร 5 อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลตำรวจแม่ทัพสมรภูมิโรคระบาดโควิด-19 ของโรงพยาบาลตำรวจ เจ้าของรางวัลข้าราชการดีเด่นประจำปี 2561 เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน มีความมุ่งมั่นพยายามจนเป็นแพทย์สำเร็จตามความฝันที่จะทำงานเพื่อประชาชนที่ขาดโอกาส จึงเลือกที่จะปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลตำรวจที่เป็นโรงพยาบาลรัฐบาล และทำหน้าที่ของความเป็นแพทย์อย่างดีที่สุด เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีเพื่อดูแลประชาชนอย่างที่มุ่งมั่นตั้งใจ ทำทุกอย่างทั้งการเฝ้าระวัง ป้องกัน ตรวจรักษาโรคติดเชื้อร้ายแรงเช่น เอดส์ วัณโรค และถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ให้ลูกศิษย์และเพื่อนร่วมงาน บริหารจัดการการตรวจรักษาของโรคระบาดโควิด-19ได้ภายใต้ภาวะทรัพยากรจำกัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. การพัฒนาระบบการแพทย์ พ.ต.อ.กฤติชาติ กำจรปรีชา อายุรแพทย์โลหิตวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ เป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญในด้านระบบการพัฒนาคุณภาพที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทั้งในส่วนของระบบสาธารณสุข ระบบการศึกษา และการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันในระดับอุตสาหกรรมต่างๆของประเทศไทย โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้เยี่ยมสำรวจและวิทยากรประจำหลักสูตรของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข (HA surveyor) ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม (TQA Assessor) และได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์กรทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ Education Criteria for Performance Excellence กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (EdPEx Assessor) เพื่อยกระดับคุณภาพและมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริหารกิจการในอุตสาหกรรมต่างๆของประเทศไทย

และ4. ด้านแพทย์ทหาร เรือเอก อภิชาติ เชื้อสีดาพยาบาลทหารเรือ มหาบัณฑิตด้านระบาดวิทยาภาคสนาม เสาหลักด้านสอบสวนการเฝ้าระวังและควบคุมโรค   ของกองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ และ หลักสูตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินทางการแพทย์ โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการกรมแพทย์ทหารเรือ   ผู้ร่วมวางแผนและปฏิบัติการในการต้อนรับคนไทยชุดแรกที่กลับมาจากพื้นที่ระบาดของโรคโควิด-19  ถือเป็นต้นแบบของ Hospitel ในเวลาต่อมา  ผู้รับผิดชอบงานคัดกรองโรคและดูแลสุขภาพเฝ้าระวังโรคระหว่างการกักกันตัว คนไทยที่อพยพหนีภัยโรคระบาดจากเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน  เป็นเวลา 14 วัน ระหวางวันที่ 4 – 18 ก.พ. 63  ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา  และสถานกักตัวแห่งแรกของประเทศ อาคารรับรองสัตหีบ หาดดงตาล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี


ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ