ประพัทธ์ลงใต้เปิดการอบรม

"ประพัทธ์ลงใต้เปิดการอบรมเสริมสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขโรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ “กิจกรรมเยาวชนแกนนำจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ”

เช้าวันนี้ (13 กุมภาพันธ์ 3566) ที่โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(รองเลขาธิการ กช.) เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรม “เยาวชนแกนนำจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ” โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ คณะวิทยากร คณะกรรมการดำเนินงาน และผู้บริหาร นักเรียนโรงเรียนเอกชนเข้าร่วมในพิธี

นายประพัทธ์ กล่าวว่า ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ความแตกต่างทางด้านศาสนา วัฒนธรรม อุดมการณ์ และความเชื่อ การจัดกิจกรรมเยาวชนแกนนำจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ ให้เยาวชนได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์ความดี เกิดความสามัคคี  สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสาธารณะ พร้อมที่จะช่วยเหลือสังคม อันเป็นการอาสาทำความดีเพื่อพัฒนาสังคม ทำให้เยาวชนรู้จักปรับตัวและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ถือเป็นกิจกรรมที่ดี เมื่อพูดถึงการทำความดี การมีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะในยุคนี้ ถือว่าควรสนับสนุนอย่างยิ่งในสภาวะที่สังคมขาดแคลนน้ำใจ หลายหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ได้พยายามตื่นตัว เรียกร้องให้ผู้คนเสียสละ ช่วยเหลือผู้อื่น และมุ่งเน้นไปที่จุดตั้งต้น คือการเริ่มปลูกฝังตั้งแต่เด็กและเยาวชน โดยหวังว่าสิ่งที่บ่มเพาะตั้งแต่วัยเยาว์เหล่านั้นจะทำให้บ้านเมืองของเราในอนาคต กลายเป็นสังคมที่ไม่แล้งน้ำใจและเอื้ออาทรต่อกันมากขึ้น จิตอาสาสามารถทำได้โดยไม่ได้จำกัดสถานที่ วัย การศึกษา เพศ อาชีพ ฐานะ หรือข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น แต่ขอให้มีจิตอาสาที่ต้องการช่วยเหลือผู้อื่นหรือสังคมเป็นฐาน ก็สามารถทำจิตอาสาได้ และสิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดประโยชน์สุขกับสังคมอย่างได้ผลเป็นเชิงประจักษ์

นายประพัทธ์ กล่าวอีกว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ในน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงทุ่มเท พระวรกาย ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ โดยคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของราษฎรเป็นสำคัญ และทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของพสกนิกรทั่วหล้า ทรงเป็นต้นแบบของการทำความดี โดยพระราชทานโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อเสริมความตระหนักรู้ของคนในชาติ และส่งเสริมให้พสกนิกรชาวไทยทุกคนมีความเสียสละ และความสมัครสมานสามัคคีในการสร้างสรรค์ความดี เพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติ 

ด้าน นายภิญญา รัตนวรชาติ ผอ.สช. นราธิวาส กล่าวอีกว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ประกอบกับการให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ความแตกต่างทางด้านศาสนา ความเชื่อ วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม และการจัดการศึกษาที่มุ่งปลูกฝังและส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมนำความรู้ หล่อหลอมผู้เรียนให้มีทัศนคติเชิงบวก จึงได้จัดสรรงบประมาณตามแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน กิจกรรมส่งเสริมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง และได้มอบหมายให้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ดำเนิน “โครงการเสริมสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้” ซึ่งประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมศาสตร์พระราชาสู่การจัดการศึกษาเอกชนที่ยั่งยืน และ กิจกรรมเยาวชนแกนนำจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจโดยกิจกรรมในวันนี้ เป็นกิจกรรมเยาวชนแกนนำจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติผ่านกิจกรรม “เยาวชนแกนนำจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ” และเพื่อปลูกฝังค่านิยมรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
แก่นักเรียนโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมในรุ่นที่ 1 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเอกชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จาก 42 โรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 264 คน มีระยะเวลาในการฝึกอบรม จำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี และลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาในบริเวณศาสนสถานสำคัญในพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยได้รับเกียรติจาก พันเอกอุดม พุฒินุ้ย ผู้อำนวยการกองกิจการพิเศษ ศูนย์สันติวิธีเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ และอาจารย์วาริน นาราวิทย์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และคณะ เป็นวิทยากรในกิจกรรมครั้งนี้

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ