จุติ"แต่งตั้ง"ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร"

"จุติ"แต่งตั้ง"ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร" นั่งที่ปรึกษาด้านสถาบันครอบครัว
   
ด้วยคำสั่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ 885/2565 เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษารัฐมนตรีด้านสถาบันครอบครัว
       
เพื่อให้การบริหารงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งมีภารกิจในการให้ความคุ้มครอง สงเคราะห์ พัฒนา ฟื้นฟู เยียวยา และช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ประสบปัญหาทางสังคม เป็นไปตามนโยบายและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
         
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ 2545 จึงแต่งตั้ง นายจักษ์ พันธ์ชูเพชร เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรี โดยให้มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำและข้อคิดเห็นด้านการพัฒนาศักยภาพคนและสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวอย่างยั่งยืน สร้างโอกาสและยกระดับการคุ้มครองทางสังคมสำหรับคนทุกช่วงวัย และดำเนินการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

สั่ง ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2565 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ