ที่พักสีขาวสําหรับชาวต่างชาติ

ที่พักสีขาวสําหรับชาวต่างชาติ

สํานักงานตํารวจแห่งชาติโดยมีพล.ต.อ.ดํารงศักดิ์กิตติประภัสร์ผบ.ตร. และ พล.ต.อ.รอย
อิงคไพโรจน์รอง ผบ.ตร. ที่มอบหมายให้พล.ต.ท.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์ผบช.สตม. ดําเนินการตรวจสอบ
ชาวต่างชาติ ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในขณะที่พํานักอาศัยอยู่ในประเทศไทย กระทําผิดกฎหมาย ก่อเหตุอันตราย
ต่อความสงบสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน หรือกลุ่มคนร้ายข้ามชาติที่ใช้ประเทศไทย
เป็นฐานในการกระทําความผิดซึ่งกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย
เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล นายณรงค์วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต จึงได้เห็นชอบให้ดําเนินโครงการ “ที่พักสีขาวสําหรับชาวต่างชาติ(ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด)จังหวัดภูเก็ต”(Phuket Crime-Free) โดยให้
เจ้าของที่พัก ร่วมกันสอดส่อง ชาวต่างชาติที่มาพักอาศัย ซึ่งส่งผลให้ภูเก็ตเป็นเมืองที่ปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้ ชาวต่างชาติที่จะเข้ามาท่องเที่ยว สําหรับโครงการนี้เป็นการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของ ผบ.ตร. (เป็นตํารวจมืออาชีพ
ทํางานเชิงรุก เพื่อความสงบสุขของประชาชน) มาสู่การปฏิบัติในรูปแบบของโครงการ โดยมีการแบ่งการดําเนินการ
เป็น 3 ระยะ รายละเอียดปรากฏตามภาพประกอบท้ายในแถลงข่าวนี้ ผลการดําเนินโครงการมีดังต่อไปนี้ 1. ผลการออกตรวจและจับกุม (ระหว่างวันที่1-15 ธ.ค.65)
- Over Stay จับกุม 6 ราย และ ปรับ 117 ราย
- ออกตรวจ เจ้าบ้าน เจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหสถาน หรือผู้จัดการโรงแรมซึ่งรับคนต่างด้าวซึ่ง
ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเข้าพักอาศัย ตาม ม.38 ปรับ จํานวน 8 ราย ( DEPA และ
PKCD ร่วมกันพัฒนาระบบการตรวจ ) - ผลการจับกุมคนต่างด้าวทํางานผิดตามวัตถุประสงค์การขออนุญาต จํานวน 1 ราย
2. ตํารวจท่องเที่ยวและจัดหางาน
จับกุมความผิดของชาวต่างชาติไกด์บริษัทนําเที่ยว และคนต่างด้าวทํางานโดยไม่มีใบอนุญาตทํางาน
หรือทํางานเกินสิทธิที่จะทําได้จํานวน 3 ราย
3. การจัดการกับกลุ่ม แก๊ง ผู้มีอิทธิพล มาเฟีย ที่แฝงมาในรูปแบบการขออยู่ต่อประเภทนักเรียน
โรงเรียนเอกชนนอกระบบ
ตม.จว.ภูเก็ต ได้จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) และ DASHBOARD ของงานขออยู่ต่อเพื่อ
การศึกษาในโรงเรียนเอกชน(นอกระบบ) โดยมีแนวคิดจากการบริหารจัดการเตียงว่างของโรงพยาบาลในช่วงการ


ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ผ่านมา จึงทําให้ทราบว่าในจังหวัดภูเก็ต มีโรงเรียนทั้งหมด 28 แห่ง
แต่ละโรงเรียน ตั้งอยู่ที่ไหน สามารถจุนักเรียนได้โรงเรียนละกี่คน ปัจจุบันมีนักเรียนกี่คน และยังสามารถรับได้ อีกกี่คน ทําให้จังหวัดภูเก็ตไม่เกิดภาวะนักเรียนล้นโรงเรียน
- สถิติการปฏิเสธและยกเลิกวีซ่า จํานวน 605 ราย
- MR.Vladimir Sosnov กงสุลสหพันธรัฐรัสเซียประจําจังหวัดภูเก็ต ยืนยันว่าปัจจุบันไม่มีผู้มีอิทธิพล
ในจังหวัดภูเก็ต
4. ความผิดของคนไทยที่หลอกลวงชาวต่างชาติ
- มผีลการดําเนินคดีบริษัทตัวแทนหลอกต่อวีซ่าจํานวน 15คดี(สภ.เมือง11คดี,สภ.ป่าตอง2คดีและ
สภ.ฉลอง2คดี)- ตม.จว.ภูเก็ต ได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้น โดยจัดตั้งศูนย์บริการช่วยเหลือชาวต่างชาติที่ได้รับความ
เดือดร้อน (Phuket Immigration Help Center) บริเวณอาคารที่ทําการตม.จว.ภูเกต็ 5. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวต่างชาติบริจาคโลหิต บริเวณห้างเซ็นทรัลภูเก็ต ในวันที่ 22 ธ.ค.65
ตม.จว.ภูเก็ต ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ได้สร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานในการตรวจสอบคัดกรอง
และปราบปรามจับกุมชาวต่างชาติที่เข้ามากระทําความผิดในด้านต่างๆ รวมถึงเฝ้าระวังบุคคลที่มีหมายจับทั้งสัญชาติ
ไทย และสัญชาติอื่นๆ หากท่านใดพบเห็น หรือรับทราบเบาะแสการกระทําความผิดกรุณาแจ้งมายัง ตม.ภูเก็ต

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ