สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เดินหน้าขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์วางเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เตรียมตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านยานยนต์ไฟฟ้าและผลักดันโครงการนักขายสินค้าชุมชนผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น.
 นายอรรถการ ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 5/2565 ผู้เข้าร่วมประชุมนอกจากคณะกรรมการสภาฯ ได้แก่ ผู้บริหารสถาบันฯและผู้บริหารวิทยาลัยในสังกัดสถาบัน ช่วงเช้าก่อนเริ่มประชุมนายกสภาได้หารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารสถาบันในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ เช่น โครงการความรู้นอกกรอบระบบการศึกษา โครงการก้าวดี และวิธีการนำเสนออย่างไรจึงประสบความสำเร็จ เน้นประเด็นความสำเร็จมากกว่าประเด็นล้มเหลว เพื่อให้ผู้ฟังเกิดความคิดเชิงบวกและมีส่วนร่วมพัฒนาในหัวข้อนั้นๆ เป็นต้น แบบสบาย ๆ 
สาระสำคัญของการประชุม ได้แก่ การนำให้คณะกรรมการสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมเห็นความสำคัญของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) สืบเนื่องจากการพัฒนาของโลกด้านอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ในยุคที่ผ่านได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนสุขภาวะของประชากรในโลกอย่างรุนแรง จึงได้มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยอาศัยกรอบความคิดของการพัฒนาในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ที่เชื่อมโยงกัน และตั้งเป้าหมายที่จะยุติความยากจนและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภายในปี 2573 จำนวน 17 เป้าหมาย และเรื่องการอบรมหลักสูตร “การสื่อสารกับสังคมยุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ” ซึ่งจะสามารถเชื่อมโยงกับสื่อหลากหลายมากขึ้น โครงการความร่วมมือกับสมาคมชาวเพชรบุรีและบริษัทเอสแอนด์พี คิทเช่น จำกัด การประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการ ระดับชาติ ครั้งที่ 4 "พัฒนาวิศวกรรมนวัตกรรมเทคโนโลยีสู่การเป็นผู้นำพอเพียงเพื่อความยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"  โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่  และพิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 พ.ศ. 2566 – 2570 (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ฯ และผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2565 รวมถึงการเตรียมตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านยานยนต์ไฟฟ้าและผลักดันโครงการนักขายสินค้าชุมชนผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม ซึ่งได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลาย และเป็นประโยชน์ในการนำไปปรับใช้ให้การบริหารจัดการ และการเรียนการสอนให้มีประสิทธภาพมากยิ่งขึ้น สร้างความตะหนักรู้ในการพัฒนา”สมรรถนะคู่กับสมรรถภาพ” โดยมี “คุณภาพ และมีคุณธรรม” ในโอกาสนี้ได้เพิ่มเติมความสำเร็จของโครงการ ก้าวดี ของสถาบัน และได้ขยายผลให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ โดยได้รับความสนใจและชื่นชม จึงเป็นนโยบายหลักที่ใช้ในการขับเคลื่อนสถาบันต่อไป ในโอกาสนี้ได้มอบภาพถ่ายร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแก่ผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัดด้วย./

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ