ร่วมประชุม ส.แม่บ้านมหาดไทยสัญจร

พช.ราชบุรี นำองค์กรสตรีเข้าร่วมประชุมสมาคมแม่บ้านมหาดไทยสัญจร ครั้งที่ 1 พื้นที่ภาคกลาง และภาคตะวันออก 25 จังหวัด 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 
ณ พื้นที่ ฐานการเรียนรู้โก่งธนูโมเดล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี และ ห้องประชุมกรุงศรีอยุธยาแกรนด์บอลรูม โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นำคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ภาคีเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทย และสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ภาคกลาง 25 จังหวัด เข้าร่วมการประชุมสมาคมแม่บ้านมหาดไทยสัญจร ครั้งที่ 1 พื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ภายใต้โครงการ “แม่บ้านมหาดไทยสัญจร 4 ภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566ในการนี้ นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นางศรินทิพย์ ศีลาเทวากูล รองประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดราชบุรี,นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี, นางปนัดดา เพ็งแป้น หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ราชบุรี, นางภรมน นรการกุมพล ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดราชบุรี, นางกิตติ์รวีร์ อภิสินรุ่งโรจน์ รองประธานกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดหวัดราชบุรี และนางสาววาทินี เนียมรักษา เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ซึ่งมีกำหนดการประชุม ดังนี้
1.การศึกษาดูงาน ณ ฐานการเรียนรู้โก่งธนูโมเดล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นางสุวจี ศิริปัญโญ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลพบุรี และภาคีเครือข่ายชาวตำบลโก่งธนูร่วมให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ซึ่งได้รับเมตตาจากท่านเจ้าคุณพระปัญญาวิสุทธิโมลี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี (ธ) เจ้าอาวาสวัดพระนางจามเทวี ร่วมในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย ฐานการเรียนรู้โก่งธนูโมเดล มีฐานการเรียนรู้ จำนวน 4 ฐาน ประกอบด้วย
1.1 ฐานการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการ "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" สร้างความมั่นคงทางอาหาร
1.2 ฐานการเรียนรู้การบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดประโยชน์
1.3 ฐานการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการ "ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน"
 1.4 ฐานการเรียนรู้สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
2.การเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี จำนวน 5 นิทรรศการ ได้แก่
2.1 นิทรรศการโครงการส่งเสริมการใช้ผ้าไทย น้อมนำแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”
2.2 นิทรรศการปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรักกับสมาคมแม่บ้านมหาดไทย
2.3 นิทรรศการการแก้ไขปัญหาความยากจน
2.4 นิทรรศการถังขยะเปียกลดโลกร้อน
2.5 นิทรรศการ รางวัล “เพชรดออกแก้ว”
3.การประชุมสมาคมแม่บ้านมหาดไทยสัญจร ครั้งที่ 1 พื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ภายใต้โครงการ “แม่บ้านมหาดไทยสัญจร 4 ภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” ซึ่งมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมแม่บ้านมหาดไทยสัญจร พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และบรรยายการขับเคลื่อนภารกิจหน้าที่ของสมาคมและการเสวนากิจกรรมของประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด พื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ดังนี้
3.1 โครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร น้อมนำแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" โดยการปลูกผักสวนครัวในทุกครัวเรือนและขยายผล โครงการ "ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน"
3.2 น้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ส่งเสริมการสร้างสุขอนามัยให้แก่เด็กและแม่ เติบโตอย่างถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานสุขลักษณะ
3.3 โครงการส่งเสริมการใช้ผ้าไทย น้อมนำแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”เพื่อพัฒนาการสวมใส่ผ้าไทยทุกช่วงวัย ทุกโอกาส โดยจัดการประกวดการออกแบบตัดเย็บผ้าไทยให้มีความหลากหลายในระดับจังหวัดและระดับประเทศ
3.4 โครงการ “ครอบครัวมหาดไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดยการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนเพื่อการคัดแยกขยะแห้ง ขยะเปียกเพื่อให้เป็นปุ้ยอินทรีย์
4. กิจกรรมแสดงแบบผ้าไทยใส่ให้สนุก โดยผู้เข้าร่วมประชุมสมาคมแม่บ้านมหาดไทยสัญจร ครั้งที่ 1 พื้นที่ภาคกลาง และภาคตะวันออก 25 จังหวัด 
5. กิจกรรมรำวงมหาดไทย
 การประชุมสมาคมแม่บ้านมหาดไทยสัญจร มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
 1.เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องเกี่ยวกับการดำเนินงานของแม่บ้านมหาดไทย 
 2.เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประธานแม่บ้านมหาดไทยแต่ละจังหวัด กรรมการบริหารสมาคมและแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด 
 3.เพื่อศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบในการนำนโยบายไปปฏิบัติ
 4.เพื่อเป็นกำลังสำคัญร่วมกับคู่สมรส ในการดูแลบำรุงขวัญกำลังใจบุคลากรและบำบัดทุกข์ บำรุงสุขพี่น้องประชาชน เพื่อให้ทุกข์น้อยลงจนหมดไป มีความสุขเพิ่มพูนขึ้นอย่างยั่งยืน
ในการจัดประชุมฯ ครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ