กกท. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา

กกท. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบปีที่ 58 ก้าวสู่ปีที่ 59  

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนาการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 58 พร้อมมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก่ผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อการกีฬาและนักกีฬา ประจำปี 2564 โดยมี 
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. และผู้บริหาร กกท. พนักงาน และนักกีฬา ร่วมงาน ณ อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก กกท. เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา
โดยกิจกรรมในงานวันคล้ายวันสถาปนา กกท. ครบรอบปีที่ 58  เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. 
คณะผู้บริหาร พนักงาน และผู้ช่วยปฏิบัติงาน กกท. ร่วมพิธีสักการะพระพุทธรูปประจำ กกท. พระพรหม และพระภูมิชัยมงคล ณ บริเวณหอพระ และสักการะรูปหล่อหลวงสุขุมนัยประดิษฐ์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา, เวลา 10.10 น. เป็นพิธีสงฆ์ ณ อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก กกท. จากนั้น ในเวลา 
11.00 น. ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก่ผู้บริหารและพนักงาน กกท. ประจำปี 2564 และพิธีมอบเกียรติบัตร และเข็มวิริยะอุทิศแก่พนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 30 ปี 25 ปี 15 ปี รวมทั้งพิธีมอบรางวัล แก่พนักงานและผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2565, รางวัล “คนต้นแบบ SAT IDOL” และรางวัล เกียรติบัตร แก่ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์วันคล้ายวันสถาปนา กกท. ครบรอบปีที่ 58 โดยผู้ได้รับรางวัล ประกอบด้วย ผู้บริหารและพนักงาน กกท. ที่เข้ารับเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ มีจำนวนทั้งสิ้น 44 คน ดังนี้
ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) จำนวน 1 คน ได้แก่ นายเดช  ใจกล้า (เกษียณอายุราชการ ปี 2564)
ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฏไทย (จ.ม.) จำนวน 12 คน ได้แก่ นายธงชัย  หลวงตระกูล, นายประหยัด  
นาคเขียว, นายพาณิชย์  สินสุข, นายเมธา  อินทรโยธา, นายสงค์ศักย์  คำดีรุ่งริรัตน์, นายสมศักยิ์  บุญทา (เกษียณอายุราชการ ปี 2564) ว่าที่ร้อยตรี สุรพงษ์  กันสุวรรณ, นางสาวกัญญา  ชัยชะนะ, นางสาวทัศนีย์  
ศรีไสว, นางสาวผกากรอง  อุตสานนท์, นางสาวพัณณ์วลัย  โฉมยงค์ และนางมงคล  ศรีสวัสดิ์
ชั้นเบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) จำนวน 12 คน ได้แก่ นายประวิทย์  เมตตา, นายพลธรรม  พลการ, นายสุกิจ  เสงี่ยมโปร่ง, นางสาวฐปนันท์  ชนะสงคราม, นางสาวนวลจันทร์  มั่งคั่ง, นางสาวประสบพร  เตียสมุทร, นางสาวปิยมาศ  ถาวระ, นางพจมาลย์  จิตปัทมา, นางรัชนี  โพธิเจริญ, นางสาวอริสา  ม่วงน้อย, นางลักษมณ  ภาวิลาส และนางสาววันดี  อิศรางกูร ณ อยุธยา
ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฏไทย (บ.ม.) จำนวน 19 คน ได้แก่ นายก่อพงศ์  นำบุญจิตต์, นายพรชลิต  
จุรารักษ์พงศ์, นายภูวดล  ไข่คำ, นายมนตรี  อินทรสุนทร, นายวรศักดิ์  ขันติบัณฑิต, นายวิวัฒน์  ชินอาน, นายอดิทัต  บุญธิมา, นายอะคร้าว  แสงสิทธิ์, นายอำนาจ  ช่างกลึงดี, นายอุรพันธ์  ชัยศุภวรรณ, ว่าที่ร้อยตรี เอกชัย  นุชลำยอง, นางเพียงใจ  ช่วยพันธ์, นางสาวศตนันทน์  นิลทะรัตน์, นางสาวศรุตี  ศรีจันทร์วงศ์, นางสาวศิริวรรณ  เหล่าเลิศรัตนา, นางสาวศุภเนตร  ไชยช่วย, นางสุธิดา  พะลายะสุต, นางสาวเสาวนีย์  
บุพบุญ และนางอรวรรณ  เทพทัย
พนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 30 ปี ได้แก่ นายสงค์ศักย์  คำดีรุ่งริรัตน์, นางสาวอภิญญา  มีสามเสน, นางสาวฐปนันท์  ชนะสงคราม, นางอรุณทิพย์  วัฒนกุลวิวัฒน์, นายวสันต์  สู่ทรัพย์, นายยศพนธ์  ผลนาค, นายอดุลย์  อินทรสุนทร และนายจรัญ  สุขศรีจันทร์
พนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 25 ปี ได้แก่ นายธำรงศรี  สู่พาณิช, นางสาววันดี  อิศรางกูร  ณ อยุธยา, นางพจมาลย์  จิตปัทมา, นายสายัณห์  มัครมย์, นางสาวอัญชลี  วุฒิศักดิ์, นางสาวจันทิมา  รัตนะ, นายชาลี  รัศมี, นางอรวรรณ  เทพทัย, นางสาวศรีไพร  แตงโม, นางสาวกมลวรรณ  สุทธิบุตร, นางนิตยา  
ขัตวงษ์, นายชาตรี  ชมภู, นายสุภาพ  สัมพัดเจริญ, นายวัชรพงษ์  พูลทองคำ, นายสมพงษ์  ขาวสะอาด 
และนายนุช  จันทร์กล่ำ
พนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 15 ปี ได้แก่ นางลักษมณ  ภาวิลาส, นางศุภมิตา  มงคล, นายอภัย  
ไชยอมร, นางสาวจินตนา  บรรเทิงจิตร, นายชาตรี  เหล่าเลิศรัตนา, นายนันทพล  ทองนิลพันธ์, นางสาวนันท์นภัส  วณิชไพศาลสกุล และนางสาวสุภาพร  ชูโตศรี
พนักงานดีเด่น ประจำปี 2565 ได้แก่ นางสาววิมพ์วิภา  ประเสริฐศิริพันธ์, นางสาวศิริลักษณ์  
สามทอง, นายอนุสรณ์  นิอิ, นางกรรณิกา  จรมาศ, นางวาสนา  เพชรดี, นางดาวทราย  แสงทอง, นายวชิระ  สุขเจริญ, นายยุทธนา  สกุลพราหมณ์, นางชลาธาร  หนูคง, นางสาวนิธินันต์  โพธิ์ปัญญาศักดิ์, นายเอกฉัตร  คลี่ขจาย, นางสาววิภาวี  วัยวัฒน์, นายสุภชัย  ยมเกิด, นายชนินทร์  คุ้มใหญ่โต, นายอุรพันธ์  ชัยศุภวรรณ และนางสาวดวงผกา  แก้วแฝก 
ผู้ช่วยปฏิบัติงานฯดีเด่น ประจำปี 2565 ได้แก่ นางสาวถาวร  อาจเครือ, นางสาวปาริฉัตร  สุขเกษม, นายเอกอมร  คำอ้วน, นางสาวนัฐธิดา  บัวเจริญ, นางสาวญาณิฐา  เภอบางเข็ม, นางสาวนวิยา  ใบรัก, นางสาวทิพย์ทิวา  วุฒิวาณัชยกุล, นางสาวจินดาหรา  ศรีพันธ์, นายมงคล  ศัพทะนาวิน, นายณัฐพงษ์  ชัยพัฒน์ปรีชา, นางสาวอริสา  พันธ์เกตุ, นายอิงคยุทธ  ฮามิ, นายสุทธิพงษ์  แสนทวีสุข, นายเดชอนันต์  
แดงมณี, นางสาวนันท์นภัส  ฐิติเจริญพงศ์ และนายพัชรพล  อุดมกิจปัญญา 
รางวัล “คนต้นแบบ SAT IDOL” ได้แก่ นายชาติชาย  ชาญชัย
รางวัล และเกียรติบัตร แก่ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์วันคล้ายวันสถาปนา กกท. ครบรอบปีที่ 58 ได้แก่ นางสาวพิมผกา  ชอบจิตร (รางวัลชนะเลิศ), นางมาฆมาศ  สิทธิเวช (รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1), นางสาวลลิตา  พิพัฒน์มงคลชัย (รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2), นายกีรติ  พิทยาวุธวินิจ, นางสาวจารุมาศ  ริ้วทอง, นายอานันท์  นาสุข, นางสาวศิริวิมลวัลย์  ศรีเจริญ, นางสาวศศิพร  
ดิลกดำเกิง, นางสาวปรียาอร  พิพัฒน์มงคลชัย, นายธัชพล  สีเหลือง, นางสาวศรสวรรค์  ชาติสุทธิพงศ์, นางสาวศศิธร  สุคนธ์, นางสาวพรสวรรค์  ยืนยง, นางสาวอรดา  สงจันทร์, นายยุทธนา  สกุลพราหมณ์, นางสาวธรชญาน์  วงศ์สมุทร, นางสาวศรินทิพย์  วิชามุขวนิชย์ และนายวิวัฒน์  ชินอาน
จากนั้น ในช่วงบ่าย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก่ผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อการกีฬาและนักกีฬา ประจำปี 2564 เพื่อยกย่องเชิดชูแก่นักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ จากผลงาน
การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ณสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ , การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งโลก และการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ประจำปี 2562 – 2563 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2562 - 31 สิงหาคม 2563 
ซึ่งมีรายชื่อผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อการกีฬา และนักกีฬาที่เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวนทั้งสิ้น 173 คน ประกอบด้วย
ผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อการกีฬา ชั้นเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ ได้แก่ นายศุกรีย์  สุภาวรีกุล 
ชั้นตติยดิเรกคุณาภรณ์ ได้แก่ นายกิตติ  ผลาผล, นายขุนตาล  พวงเพชร, นายจักรวัฒน์  อินทะรังษี, นายชวลิต  โขพนะ, นายณรงค์ศักดิ์  พันธุศักดิ์, นายณัฐพงษ์  เกษอินทร์, นายธนภัทร  บำเพ็ญธรรมนำสุข, นายบุ๊ค  เสริมสุวรรณ, นายเพิ่มพล  ธีรพัฒน์พาณิชย์, นายภัทรพงศ์  เซ่งเมือง, นายภาณุพงศ์  ประทีป, 
นายสหรัฐ  เคลือบมาศ, นายสิทธินาจ  รังสิศิริไพบูลย์, นายสิปปกร  เวชกรปฏิวงศ์, นายสุรศักดิ์  ปานเรือง, นายอภิชัย  วันดี, นางสาวกชวรรณ  ชมชื่น, นางสาวเพ็ญกัญญา  ไพศาลเกียรติกุล, นางสาวชัญญาภัสร์  
ก่อพาราภิรมย์, นางสาวศิริพร  ศรช่วย, นางสาวสุกัญญา  จรัสวัฒน์ และนางสาวอรนวีย์  ศรีสหกิจ
 ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์ ได้แก่ นายกิตติศักดิ์  วุฒิการณ์, นายชัยพิพัฒน์  ลิ่วตระกลู, นายชัยวัฒน์  ทองแสง, จ่าอากาศโท ณัฐวัตร  โพธิ์ฉัตร, นายเดชณรงค์  ประเทศ, นายธนวันต์  เวศพันธ์, นายธีระพงษ์  พิมพาวัตร, สิบตรี นภิศ  ต่อตั้งพานิช, นายนฤพงษ์  เทพเสน, นายบุญกอง  เสน่ห์พูด, นายบุลากร  ดีกระโทก, นายสหรัฐ  งามสมมิตร, นายสุวพิชญ์  สิริสินรุ่งเรือง, นายสุวิจักขณ์  พินทุสรชัย, นายเอกพล  สุขทอง, 
นางสาวกนกชนก  เจริญยิ่ง, นางสาวกมลชนก  อำนวยพล, นางสาวกมลวรรณ  จันทร์ยิ้ม, นางสาวจรัสพิมพ์  ศรีบุญเรือง, นางสาวจิรฐา  จุฑานิชกานต์, นางสาวเจนจิรา  แจ่มดี, นางสาวธนิสรา  เกษสุวรรณ์, 
นางสาวนภัสสร  ปิตินานนท์, นางสาวผไทมาส  เหมือนวงศ์, นางสาวพิทยาภรณ์  ไชยวรรณ, นางสาวรุจิรา วงษ์ศรีวอ, นางสาววิภารัตน์  วิทูธีรศานต์, จ่าอากาศโทหญิง วิภาวี  ดีคาบาเลส, นางสาวศศิภา  ชูผล, 
นางสาวสิรินดา  พันสถา, นางสาวอรพรรณ  ธีรพัฒน์พาณิชย์ และนางสาวอรวรรณ  ไกรสิงห์
  ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ได้แก่ สิบตรี โกเมธ  สุขประเสริฐ, นายเค็น เอ็ดวิน  ซินเบอร์น, 
นายชวินธร  เทพวงษ์, นายชินพัฒน์  สุขจรรยา, นายณัฐภัทร  ตันตรามาตย์, นายตุลธร  โสสลาม, นายเทพพร  พวงทับทิม, นายธีรวัฒน์  คลังทอง, สิบตำรวจตรี นวุติ  ลี้พงษ์อยู่, เด็กชายภูริภัทร  ทองก้อน, นายมาชาโต  
คิตายามะ, นายมาซายูกิ  เทราดะ, นายเมธาสิทธิ์  บุญเสน่ห์, นายวันชัย  หลวงนิติกุล, นายศุภ  งามพึงพิศ, นายสืบสกุล  สุขจรรยา, นายเสฏฐนันท์  ปิยวัชรวิจิตร, นางสาวกีรติญา  จันทรัตน์, นางสาวจุฬานันท์  ขันติกุลานนท์, นางสาวนาตาลี  ปัญญาวัน, นางสาวนาตาลี  สุขโข, นางสาวพรณิชา  สุวัฒโนดม, นางสาวพิชญานิน  อังคะ, นางสาวศิรภัสสร  ชาติกำเหนิด, อาสาสมัครทหารพรานหญิง สุดาพร  สีสอนดี, นางอชิรญา  แปงเสน และนางสาวอทิตยา โปวานนท์
  ชั้นเหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ ได้แก่ สิบเอก กีรติ  สุขประสาท, นายจีราวิชช์  บรูณกิจ, จ่าสิบเอก ฉัตร์ชัยเดชา  บุตรดี, นายชวกร  ตรีนิภากร, นายไชยธนงค์  เสียงล้ำ, สิบตรี ฐิติวัฒน์  เลี่ยมสืบเชื้อ, 
นายธนพิพัฒน์  จันทนเสวี, ร้อยตำรวจเอก ธุรกิจ  บุญรัตนธนากร, สิบเอก นรินทร์  วงละคร, นายนฤพล  จิตรา, นายประกาศิต  เครือบุตร, นายพงษ์เทพ  ธำรงลักษณ์, จ่าอากาศเอก พีระพล  ชาวเชียงขวาง, 
นายพูนศิริ  ศิริมงคล, นายรัตตันดีป ซิงห์ สัจจเดวา, นายวีระศักดิ์  เสนาเหนือ, นายศักดิ์ชัย  จำจิต, นายสงบ  
ศศิพงศ์พรรณ, สิบตรี สราวุฒิ  สิริรณชัย, นายสุกิจ  พาราสรรเสริญ, นายสุรพันธ์  ไหมสีทอง, นายอชิตพล  คล้ายทรัพย์, นายอธิพงษ์ สุวรรณสิงห์, อาสาสมัครทหารพราน อนวัช  ถองกระโทก, นางสาวแก้วฤดี  คำถากระปุ่ม, นางสาวจริญญา  สืบจากถิ่น, นางสาวชนกชนม์  หวังสุข, นางสาวณัฏฐ์ณัชชา  ทองสรวง, 
นางสาวธนวรรณ  ทองดวง, นางสาวธิดา  ปัญญาวัน, นางสาวนภัสนันท์  หัวรักกิจ, อาสาสมัครทหาร
พรานหญิง นิลาวัลย์  เตชะสืบ, นางสาวนุชวรา  วิจักษณาพงษ์, นางสาวยลธนันท์  พลกล้า, นางสาววรรณสว่าง  ศรีละออ, นางสาววรินทร  เพ็ชรประพันธ์, นางสาวแว่นแก้ว  น้ำคำ, สิบโทหญิง ศุภักษร นันตะนะ, นางสาวสกุลธรา  จันทะโก และนางสาวสมฤทัย  สิริปทุม
  ชั้นเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ ได้แก่ นายกฤษดา  ศรีภูริจรรยา, นายจักรภัทร  วิริยะกิตติ, นายจุฬา  ทองเรียม, นายชนกชนม์  ลิ้มปิ่นเพชร, นายชยุตพล  กูลรัตน์, นายชลณสัล  มายะการ, นายณฐภัทร  
ลัคนทินากร, นายณภัทร  เพ็งสอน, นายณัฏฐพัฒน์  กาญจน์ชริน, นายณัฐวุฒิ  ทองขาว, นายเด่นวิทย์ เดวิด บริบูรณ์ทรัพย์, นายเตวิช  ตู้ทวีทรัพย์, นายธนภัทร  พิชัยกุล, สิบตรี ธนาคาร ไชยยาสมบัติ, นายนพรัฐ  พานิชผล, นายนพรุจ  เหมภมร, นายนรภัทร  ขุนดำ, จ่าเอก นิติภูมิ ชาตะโชติ, นายพันธุ์เดช  คูหาแก้ว, นายพีชณัฐ  คล้ายสุบรรณ, นายภานุรุจ  สุวชิรัตน์, นายแมน  คงสิบ, นายรัชพล  ทับทัน, สิบโท วรเมธ สิงห์แก้ว, นายวิศรุต  บุญศิริ, นายหลักชัย  ห้วยหงษ์ทอง, นายอาชวิน  วัฒนปัญญากุล, นายฮิเดกิ  นากายาม่า, นางสาวกชพร  
ประทุมสุวรรณ, นางสาวกนกนภัส  แก้วชมภู, นางสาวกัณยาวีธ์  มณีสมบัติกุล, นางสาวเกตมณี  ชะสิงห์, นางสาวชญานันท์  คร้ามอยู่, นางสาวช่อนภา  สิทธิ์ธัง, นางสาวเณศรา  จำปารัตน์, นางสาวต้นข้าว  โพธิ์แก้ว, นางสาวต้นป่าน  โพธิ์แก้ว, นางสาวนพภสัสร  ขุนบุญจันทร์, นางสาวนภสร  หมวกสังข์, นางสาวนฤมล   
จันทร์สุข, นางสาวนวนิตย์  อินทรวิเชียร, นางสาวบัณฑิตา  ศรีนวลนัด, นาง

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ