สช. จัดอบรม Coding

สช. จัดอบรม Coding ต่อเนื่องสำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคลให้เท่าทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น  

วันนี้ (16 กันยายน 2565) เวลา 09.00 น. 
นายทวีศักดิ์ อำลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน เป็นประธานเปิดการการอบรมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ณ โรงแรมเดอะ พาลาสโซ่  กรุงเทพมหานคร โดยมี นางสาวเยาวภา  จงพัฒกิจ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาบุคลากร  กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา ครูผู้สอนในระดับประถมศึกษา จำนวน 260 คน ครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษา จำนวน 130 คน พร้อมด้วยวิทยากรจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) คณะวิทยากรแกนนำจากโรงเรียนเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

นายทวีศักดิ์ อำลา กล่าวว่า ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมกับสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยได้ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาครูโรงเรียนเอกชน    ผ่านระบบ Zoom Meetings  ในช่วงต้นปีงบประมาณ จำนวน 3 หลักสูตร  ได้แก่ 1) หลักสูตร Scratch ขั้นพื้นฐานสำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ  2) หลักสูตร Scratch ขั้นสูงสำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ และ 3) หลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณแบบ Unplugged และได้อบรมเชิงปฏิบัติการค่ายการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ให้กับครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ไปแล้วนั้น  
การจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาการคำนวณและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) มีหลากหลายหลักสูตรที่ครูจะต้องได้รับการพัฒนาเรียนรู้และนำเทคนิควิธีการต่างๆ ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาต่อยอดในการนำองค์ความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อถ่ายทอดต่อให้แก่นักเรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถออกแบบการสร้างนวัตกรรมได้ด้วยตนเอง ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งการอบรมในวันนี้ มี 2 หลักสูตร ประกอบด้วย 1) หลักสูตร การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม Scratch สำหรับครูสอนระดับประถมศึกษา จำนวน 260 คน และ 2) หลักสูตรการเขียนโปรแกรมภาษา Python สำหรับครูสอนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 130 คน รวมผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 390 คน จากโรงเรียนเอกชน จำนวน 208 โรงเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากรจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิทยากรแกนนำจากโรงเรียนต่างๆ 
นางสาวเยาวภา  จงพัฒกิจ กล่าวอีกว่า ปัจจุบันเรากำลังอยู่ในยุคศตวรรษที่ 21 โลกได้เข้าสู่สังคมที่เรียกว่า “สังคมความรู้” ความรู้ใหม่ๆ เกิดขึ้นได้ทุกวัน และเราสามารถรับความรู้ได้จากหลายช่องทางและได้รับอย่างรวดเร็ว คนท่องเก่ง เรียนเก่ง จำเก่ง ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดอีกแล้ว แต่คนที่พร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ คือคนที่สังคมโลกต้องการ ระบบการจัดการศึกษาจึงต้องปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ 
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดให้ Coding เป็นส่วนหนึ่งของวิชาวิทยาการคำนวณ และเป็นวิชาบังคับในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนฝึกคิดอย่างเป็นระบบ มีเหตุและผล เข้าใจกระบวนการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นทักษะสำคัญและจำเป็นสำหรับเด็กในศตวรรษที่ 21 ต้องขอขอบคุณคณะวิทยากรจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยากรแกนนำจากโรงเรียน ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนทั้ง 208 โรงเรียน ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมองเห็นความสำคัญในการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรในโรงเรียน ได้ส่งครูเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งถือว่า ท่านมีวิสัยทัศน์ในการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคล ให้เท่าทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี กระผมคาดหวังว่าครูที่ได้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้  จะสามารถนำความรู้ไปพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น 

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ

สหภาพธอส.ร้องแบงก์ชาติ