“จุรินทร์” เปิดตัว “เอ้ สุชัชวีร์”

“จุรินทร์” เปิดตัว “เอ้ สุชัชวีร์” เข้าสู่การเมืองระดับชาติ ประเดิม เข้าบัญชีรายชื่อประชาธิปัตย์ พร้อมเปิดตัวทีม การศึกษาทันสมัย 

(3 ก.ย. 65) เวลา 10.00 น. ที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค ร่วมกันเปิดตัว ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (ดร.เอ้) อดีตผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อเข้าสู่การเมืองระดับชาติ และเปิดตัวเป็นหัวหน้าทีมการศึกษาทันสมัย

โดยนายจุรินทร์กล่าวว่า วันนี้เป็นวันสำคัญของพรรคที่ได้มีโอกาสต้อนรับ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (ดร.เอ้) เข้าสู่การเมืองระดับชาติ โดย ดร.เอ้ ได้แสดงความจำนงลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ประชาธิปัตย์ ซึ่งพรรคยินดีสนับสนุน และจะพิจารณาตามกระบวนการของพรรค และกฎหมายพรรคการเมือง รวมถึงกฎหมายเลือกตั้งต่อไป 

นอกจากนี้ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ยังกล่าวอีกว่า พรรคจะได้มอบหมายภารกิจให้ ดร.เอ้ อย่างน้อย 2 ประการ 

1. มอบหมายให้เป็นตัวจักรสำคัญคนหนึ่งในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งทั่วไปที่จะมาถึงในครั้งหน้า โดยเฉพาะรับผิดชอบร่วมกับทีมกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นด้านหลัก 
2. มอบหมายให้ ดร.เอ้ ทำหน้าที่เป็น หัวหน้าทีมการศึกษาทันสมัย ของพรรคที่จะทำงานร่วมกับคนรุ่นใหม่ของพรรค เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ขับเคลื่อนการทำกิจกรรมในเรื่องการศึกษาทันสมัยต่อไป และเพื่อที่จะได้เข้ามาร่วมกับพรรคในการสร้างคนเก่ง คนดี และคนรุ่นใหม่ที่สนองต่อความต้องการของโลกยุคใหม่ ให้กับประเทศต่อไป 

สำหรับทีมการศึกษาทันสมัย ประกอบด้วยคนรุ่นใหม่ที่มีชื่อเสียงและมีประสบการณ์ อย่างน้อยในเบื้องต้น 6 คน ประกอบด้วย 
- ดร.ธัญนนท์ รัตนเอื้อกังวาล นักวิชาการอิสระด้านการศึกษา อดีตผู้บริหารศูนย์ระดับภูมิภาคทางวิศวกรรมการผลิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- ซีนัท มะหะหมัด เป็นเจ้าของเพจสอนภาษาอังกฤษ The Londoners และวิทยากรด้านการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนของคนรุ่นใหม่ 
- ธิวาภรณ์ พัฒนะรวีโรจน์ ผู้บริหารโครงการ Gump’s Ari community Space และเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจการทำธุรกิจ 
- ชยพงศ์ สายฟ้า ผู้บริหารโรงเรียนเกษมพิทยา ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล – ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 
- ณฐภาส์ รัชตะกุลธำรง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โรงเรียนอนุบาลทับแก้ว 
- พลีธรรม ตริยะเกษม บุตรของนายพีรพล ตริยะเกษม Activist สมัย 14 ตุลา 16 กก.ผจก. บริษัทดินสอ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้าน e-Learning และ Civic Education (การสอนด้านความเป็นพลเมือง) 

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่า ทั้ง 6 ท่าน ถือว่าเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพและเป็นคนรุ่นใหม่ ที่จะมาทำงานร่วมกับ ดร.เอ้ ในการขับเคลื่อนการศึกษาทันสมัยในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อร่วมกันสร้างคนเก่ง คนดี และคนรุ่นใหม่ที่สนองตอบความต้องการของโลกยุคใหม่ให้กับประเทศต่อไป 

นอกจากนี้ นายจุรินทร์ได้ให้คำจำกัดความในเรื่องการศึกษาทันสมัย ของพรรคฯ ว่า เป็นการศึกษาที่พร้อมสนองตอบต่อการเรียนรู้ในทุกมิติ ทั้งในห้องเรียน นอกห้องเรียน ในระบบ นอกระบบ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสร้างคนเก่ง คนดี ที่มีศักยภาพให้กับประเทศต่อไป ในนามพรรคประชาธิปัตย์

สำหรับรูปธรรมในการขับเคลื่อนการศึกษาทันสมัยนั้น พรรคประชาธิปัตย์ ยังมีบุคลากรที่มีประสบการณ์อีกจำนวนมาก เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนการศึกษาในภาพรวมของประเทศด้วย ตั้งแต่ นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช นายประกอบ รัตนพันธ์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน และยังมีปลัดกระทรวงอีกหลายท่าน ซึ่งจะเป็นการช่วยเสริมความเข้มแข็งให้กับการสร้างคนเก่ง และคนดีให้กับประเทศต่อไป 

สำหรับเรื่องนี้ ศ.ดร.สุชัชวีร์ ได้กล่าวขอบคุณหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และนายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค ที่ให้โอกาสตนได้ทำงานที่ตนมี passion มาก ทั้งเรื่องกรุงเทพมหานครและเรื่องการศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ว่าใครจะมาทำการศึกษาได้ เพราะการศึกษานั้นมีความซับซ้อนตั้งแต่รากของปัญหาตั้งแต่อดีตปัจจุบันไปจนถึงอนาคต 

ซึ่งหัวหน้าพรรคและพรรคประชาธิปัตย์ให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษาทันสมัย และผู้ที่จะทำต้องมี passion มีความสนใจ อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเรื่องการศึกษาจริงๆ พร้อมกับแนะนำทีมงานที่เป็นส่วนหนึ่งของคนรุ่นใหม่ซึ่งมีความรู้ทั้งเรื่องการศึกษา เรื่องการเรียนการสอนในห้องเรียน นอกห้องเรียน และมีผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา ดังนั้นการจะออกเป็นนโยบายด้านการศึกษาได้ จุดเริ่มต้นต้องมาจากคนที่เข้าใจจริง ตกผลึกและมี passion ซึ่งเรื่องการศึกษาทันสมัยนั้น ต้องเริ่มต้นด้วยวิธีคิดที่ทันสมัยด้วย 

โดยวิธีคิดที่ทันสมัยนั้น ประกอบด้วย 1. การจะออกนโยบายใดๆ สิ่งสำคัญก็คือพี่น้องประชาชนทุกคนต้องมีส่วนร่วม ทั้งเด็ก นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ปกครอง รวมทั้งพี่น้องประชาชนผู้เสียภาษีด้วย 2. การกระทำที่ทันสมัย ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ได้ให้ความสนใจมากในเรื่องการกระจายอำนาจทางการศึกษา ไม่กระจุกความเจริญ กระจายโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในเรื่องการศึกษาแก่คนรุ่นใหม่ ตั้งแต่เกิดอยู่ในวงการศึกษา หลังจากที่จบการศึกษา ทำงานแล้ว ไปจนถึงตลอดชีพ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการประกาศจุดเริ่มต้นซึ่งเป็นหัวใจสำคัญเพราะผู้ที่มาร่วมเปิดตัวในวันนี้ก็เป็นคนที่มีความเข้าใจทางด้านการศึกษาอย่างลึกซึ้ง 

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ