"มูลนิธิพระราหู"มอบถุงยังชีพแก่บุคลากรทางการแพทย์และลูกจ้าง รพ.บรรพตพิสัย

"มูลนิธิพระราหู"โดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณห่วงใยพร้อมมอบถุงยังชีพ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และลูกจ้าง รพ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์!!

เมื่อวันที่ 4 ก.ย.65 เวลา 15.00 น.ที่ โรงพยาบาลบรรพตพิสัย ต.เจริญผล อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ มูลนิธิพระราหู โดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษามูลนิธิฯ พร้อมด้วย นายสัญญา นิลสุพรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 นครสวรรค์ /รองประธานคณะกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฏร คนที่ สอง คุณสุชาตา นิลสุพรรณ พล.ต.ปธาน ทองขุนนา ผู้ชำนาญการกองบัญชาการกองทัพไทย น.อ.ชัยสม ร่มโพธิ์ทอง ผู้อำนวยการกองข่าวอากาศ คุณพิมพ์ปวีณ์ นิลสุพรรณ เลขานุการนายก อบจ.นครสวรรค์ และคณะฯได้ร่วมมอบถุงยังชีพเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคคลากรทางการแพทย์และลูกจ้างของโรงพยาบาลบรรพตพิสัย ตามโครงการ "ใจถึงใจ ปันน้ำใจ"

โดยมี แพทย์หญิงวิริยา พัฒนพูนสิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรรพตพิสัย,นายชัยรัตน์ วงษ์ขมทอง นายกเทศมนตรีตำบลบรรพตพิสัย,นายมารุจน์ เกิดสว่าง นายกอบต.หูกวาง,นายศักดา พิสฐศาสน์ นายกอบต.ท่างิ้ว สิบเอกชูชาติ เฉลิมศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแดน,นายสมศักดิ์ แก้วสาสุข กำนัน ต.เจริญผล,นายคมสัณห์ ศรีสุวรรณ ประธานสภา อบต.ตาสัง,นายสมพงษ์ โพธิ เอี่ยม สมาชิก อบต.เจริญผล,นายประจวบ เจนจบ เลขานุการนายก อบต.หนองตางู,นายสรสิทธิ์ อินทร ประธานคณะกรรมการจัดงานประเพณีทิ้งกระจาด 2565,คุณอัจฉรา อึ้งชิมอิ่ม (เจ้เตียง),นายสัญชัย นวคุณสุชาติ นายสถาพร นิรุติธรรมธรา คณะแพทย์โรงพยาบาลบรรพตพิสัยให้การต้อนรับและร่วมรับมอบถุงยังชีพ ทั้งนี้แพทย์หญิงวิริยา พัฒนพูนสิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรรพตพิสัย ยังได้นำดร.หิมาลัยฯพร้อม ส.ส.สัญญาฯและคณะเยี่ยมชมตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน อาคารหลังใหม่ตั้งอยู่ด้านหน้าของโรงพยาบาลพร้อมหารือแนวทางช่วยเหลือในด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ทางโรงพยาบาลยังขาดแคลนเพื่อใช้สำหรับรักษาผู้ป่วย

ต่อมาเวลา 15.30 น.ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษามูลนิธิฯ พร้อมด้วย นายสัญญา นิลสุพรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 นครสวรรค์ และคณะได้เดินทางไปยังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบรรพตพิสัยเพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนามของ อ.บรรพตพิสัย โดยมี ผู้ช่วยไพศาล เธียรถาวร ตัวแทน สสอ.บรรพตพิสัย, นายศักดา พิสฐศาสน์ นายกอบต.ท่างิ้ว,นายมารุจน์ เกิดสว่าง นายก อบต.หูกวาง,นายถิรเดช อุบลเขียว กำนัน ต.ด่านช้าง นายสมศักดิ์ แก้วสาสุข กำนัน ต.เจริญผล นายกฤษดากร พิลึก กำนัน ต.หนองกรด,นายสรสิทธิ์ อินทร ผอ.รพ. สต.ในเขตอำเภอบรรพตพิสัย รวมทั้งเจ้าหน้าที่อำเภอ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอฯ,พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว อ.บรรพตพิสัย และนายอุดมศักดิ์ สิงห์อุดร กำนัน ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว ร่วมให้การต้อนรับและร่วมรับมอบถุงยังชีพ

หลังจากนั้น ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษามูลนิธิฯ พร้อมด้วย นายสัญญา นิลสุพรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 นครสวรรค์ และคณะได้เดินทางไปมอบเก้าอี้ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านส้มเสี้ยว ต.ท่างิ้ว อ.บรรพตพิสัย เพื่อใช้ประโยชน์ภายในโรงพยาบาลฯ พร้อมพบปะและพูดคุยให้กำลังใจ กับเจ้าหน้าที่ อสม.โดยมี นางสาววัชรา กำมะลาด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านส้มเสี้ยว,นายศักดา พิสฐศาสน์ นายกอบต.ท่างิ้ว นางวันเพ็ญ กระแสโสม ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.ท่างิ้ว ประธาน อสม.และพี่น้อง อสม.บ้านส้มเสี้ยว ร่วมให้การต้อนรับและร่วมรับมอบ

นอกจากนี้ ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษามูลนิธิฯ พร้อมด้วย นายสัญญา นิลสุพรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 นครสวรรค์ และคณะ ยังได้เดินทางไปยัง ณ บริเวณท่าน้ำ วัดหูกวาง ต.หูกวาง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ เพื่อพบปะและเยี่ยมชมการซ้อมพายเรือ ของทีมแข่งเรือพาย 7 ฝีพาย พร้อมมอบเงินสนับสนุนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับทีมแข่งเรือพาย 7 ฝีพาย จำนวน 5 ทีม
 
โดยมี นายมารุจน์ เกิดสว่าง นายก อบต. หูกวาง,นายเอื้อน ทรัพย์ลออ กำนัน ต.หูกวาง, นายถิรเดช อุบลเขียว กำนัน ต.ด่านช้าง,นายสะอาด คงภักดี กำนัน ต.บางตาหงาย,และกำนันสมศักดิ์ แก้วสาสุข,นายสรสิทธิ์ อินทร ร่วมให้การต้อนรับและนำหัวหน้าทีมร่วมรับมอบ

สำหรับการลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและสิ่งของต่างๆที่จำเป็นทั้ง 3 แห่งนี้ เป็นไปตามโครงการ "ใจถึงใจ ปันน้ำใจ"ซึ่งมูลนิธิพระราหู โดยดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษามูลนิธิฯ และ ชมรม Fc สัญญาใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน โดยนายสัญญา นิลสุพรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 นครสวรรค์ ได้เล็งเห็นความสำคัญและมีความห่วงใยต่อบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในรพ.สนามของ อ.บรรพตพิสัย และเจ้าหน้าที่ อสม.ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ต้องทำงานหนักเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วย ด้วยความห่วงใยจากสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้นำถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นมามอบให้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัว รวมทั้งร่วมพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากปัญหาต่างๆเพื่อนำไปหาแนวทางแก้ไขและช่วยเหลือต่างๆ

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ