พลศึกษาเกมส์ตรังจัดยิ่งใหญ่

พลศึกษาเกมส์ตรังจัดยิ่งใหญ่
"ฯพณฯชวน"ประธานเปิดงาน

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 "พลศึกษาเกมส์" เมื่อวันที่ 3 กันยายน ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง พิธีเปิดจัดแบบเรียบง่ายแต่ยิ่งใหญ่สมศักดิ์ศรี โดยมี ฯพณฯชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานเปิดการงาน
ซึ่งมี นายปริวัฒน์ วรรณกลางอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังและคณะกรรมการให้การต้อนรับ

จากนั้นเข้าสู่พิธีการแสดงพิธีเปิดชุดที่ 1 "รวมใจ คนเมืองตรัง พลังรัก" ต่อด้วยการแสดงชุดที่ 2 "รวมใจ เกียรติศักดิ์ การแข่งขัน"
เสร็จสิ้นต่อด้วยขบวนพาเหรด นำนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าสู่สนาม หลังจากนั้นทางผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายขจรศักดิ์ เจริญโสภาอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ นายปริวัฒน์ วรรณกลาง และคณะกรรมการจัดการแข่งขันขึ้นสู่เวทีพิธีการเชิญธงชาติไทย ขึ้นสู่ยอดเสา

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวต้อนรับท่านชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธนสภาผู้แทนราษฎร ด้วยความยินดียิ่งและขอกราบชอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 " พลศึกษาเกมส์ " ในวันนี้ ซึ่งจังหวัดตรังได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
วิทยาเขตตรัง ในระหว่างวันที่ 3-7 กันยายน โดยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต 17 แห่ง
ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งในการส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่มาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติในครั้งนี้กันอย่างพร้อมเพรียง นับเป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องประชาชนจังหวัดตรังเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติในครั้งนี้ ขอเรียนว่า ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เตรียมการไปด้วยความเรียบร้อย และสมบูรณ์ที่สุด 

ทางด้านนายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิ ทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กล่าวว่าการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 45 ซึ่งจังหวัดตรัง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโดยมีวัตถุประสงค์ ในการจัดการแข่งขันเพื่อสนับ สนุน นโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และรัฐบาลที่กำหนดให้ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นเสาหลัก ที่มีบทบาท ในการพัฒนากีฬาด้านการผลิตนักกีฬา ให้กับประเทศชาติ เพื่อตอบสนองนโยบาย ในการให้บุคลากรและนักศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขัน ทุกมิติ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ และสัมพันธ ภาพ ระหว่างนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ตลอดจนความมีน้ำใจนักกีฬา ในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบติกาตามมาตรฐานสากล

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 "พลศึกษาเกมส์ "จัดการแข่งขันทั้งหมด 41 ชนิดกีฬา และ 2 กีฬาสาธิต ซึ่งมีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 17 วิทยาเขต ส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม กว่า 5,000 คน เข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ จึงได้การจัดการแข่งขัน ออกเป็น 3 รูปแบบ คือ
1. การจัดการแข่งขันรอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2565 จัดการแข่งขัน ใน 6 ชนิดกีฬา เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนภาค ไปแข่งขันในรอบมหกรรม ซึ่งแบ่งการจัดการแข่งขันออกเป็น 4 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ โดยมี 13 วิทยาเขต รับผิดชอบจัดการแข่งขัน
2. การจัดการแข่งขันรูปแบบ Championship ระหว่างวันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2565 จัดการแข่งขันใน 28 ชนิดกีฬา และ 2 กีฬาสาธิต เพื่อหาผู้ชนะเลิศของชนิดกีฬานั้น ๆ โดยมี 14 วิทยาเขต รับผิดชอบจัดการแข่งขัน

3. การจัดการแข่งขันรอบมหกรรม ระหว่างวันที่ 3-7 กันยายน จัดการแข่งขันใน 13 ชนิดกีฬา โดยจังหวัดตรัง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตตรัง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
การแข่งขันในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่ง จากบริษัทผู้ผลิต และจำหน่ายอุปกรณ์กีฬาชั้นนำ เป็นผู้สนับสนุนหลัก และได้รับความร่วมมือจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรัง อีกทั้ง คณะกรรมการผู้ตัดสินกีฬาทุกคน สื่อมวลชนจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ให้การสนับสนุน และให้ความอนุเคราะห์ในทุกๆ ด้าน 

จากนั้น ฯพณฯท่านชวน หลีกภัยประธานในพิธีกล่าวเปิดงานผมมีความยินดี และเป็นเกียรติที่ได้รับเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 "พลศึกษาเกมส์" ณ จังหวัดตรังจากคำกล่าวรายงาน ทำให้ทราบว่าการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นอกจากนักกีฬาจะได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาที่มีมาตรฐานแล้ว ยังได้ฝึกความมีน้ำใจนักกีฬา ในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และกติกา ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และรัฐบาล ที่กำหนดให้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
เป็นเสาหลักที่มีบทบาทในการพัฒนากีฬา ด้านการผลิตนักกีฬาให้กับประเทศชาติและส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันกีฬา
การแข่งขันกีฬาครั้งนี้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้กำหนดรูปแบบการจัดการแข่งชันออกเป็น 3 รูปแบบ คือ การจัดการแข่งชันรอบคัดเลือก การจัดการแข่งขันรูปแบบ Championship และการจัดการแข่งขันรอบมหกรรม เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จึงเป็นการดำเนินงานที่ตอบสนองต่อนโยบายของประเทศอย่างแท้จริง ผมขอแสดงความชื่นชมต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ที่ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬา เพื่อให้สำเร็จลุล่วง
เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ต่อด้วยพิธีการเชิญธงกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติและธงจังหวัดตรังขึ้นสู่ยอดเสา วงโยธวาทิตบรรเลง "เพลงกราวกีฬา"
นักกีฬาอาวุโส กล่าวคำปฏิญาณตน
ผู้แทนกรรมการผู้ตัดสิน กล่าวคำปฏิญาณตน ต่อด้วยการแสดงชุดที่ 3 "รวมใจ จุดแสงไฟ โรจน์อนันต์"การแสดงประกอบพิธีการจุดไฟในกระถางคบเพลิง
การแสดงชุดที่ 4 "เปิดคืนวัน ตระการตา พลศึกษาเกมส์"
ประธานในพิธีเดินลงสนามถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับนักกีฬา

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ