ปฏิญญาอุ้มผาง

ปฏิญญาอุ้มผาง
ผนึกพลังเครือข่ายการท่องเที่ยวอุ้มผางสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 
                
​​การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนำโดย นางสาวสรัสวดี อาสาสรรพกิจ   
ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับภาคีเครือข่ายพันธมิตรในพื้นที่อำเภออุ้มผาง ประกอบด้วย นายพัชรพล มั่นปาน นายอำเภออุ้มผาง นายอลงกรณ์ ไตรคุ้มดัน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก นายอำนาจ ฟองชัย หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง นายแพทย์วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผาง นายธวัช ยะสุคำรองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม นายประเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก 
และนายภูมิรวิชญ์ โชติธนวัฒน์ชัย ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์อุ้มผาง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง “ปฏิญญาอุ้มผาง” ผนึกพลังเครือข่ายการท่องเที่ยวอุ้มผางสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ ทีลอซูริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
​​นางสาวสรัสวดี อาสาสรรพกิจ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือ กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า หรือ COVID-19 กระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ททท. เองต้องปรับตัวเพื่อสอดรับการสถานการ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งในรูปแบบการส่งเสริมการขายที่ปรับตัวในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น ส่งเสริมผู้ประกอบการเข้าสู่โครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration เพื่อเป็นเกราะกำบังขั้นต้นให้ทุกคนมีแนวทางในการจัดการต่อการรับมือบนสถานการณ์ครั้งนี้และสามารถกลับมาก้าวออกเดินใหม่ด้วยความมั่นใจอีกครั้ง

​​และเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา อุ้มผางได้ประสบกับวิกฤติน้ำท่วมครั้งใหญ่ เรียกได้ว่าเป็น “สึนามิอุ้มผาง” สร้างความเสียหายเป็นอย่างมาก จึงถือเป็นการก้าวเดินที่สำคัญครั้งใหม่ โดยภาคีเครือข่ายร่วมกันสนับสนุนและเคียงข้างผลักดันให้การท่องเที่ยวอุ้มผาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยวน้ำตกทีลอซู เป็นหนึ่งในปลายทางฝันของนักท่องเที่ยวอยู่เสมอ บนรูปแบบที่แตกต่างออกไป ภายใต้แนวคิด BCG Model จากนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล ซึ่งมุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งจากภายใน ปรับเปลี่ยนแนวคิด “ทำมาก ได้น้อย” (More for Less) เป็น “ทำน้อย ได้มาก” (Less for More) เป็นเข็มทิศช่วยพลิกฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ โดยน้อมนำหลักปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง" ในการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวร่วมกับภาคีเครือข่าย ด้วยการวางรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและบริการที่มีคุณภาอย่างต่อเนื่อง เพิ่มขีดความสามารถและปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคุณภาพการบริการ ด้วยการนำความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาต่อยอดจากฐานความเข้มแข็งเดิม สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวบนพื้นฐาน พร้อมทั้งรักษาสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผลักดันการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืนโดยนำเสนอ Local Experience เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้สนใจมาสัมผัสประสบการณ์จากพื้นที่โดยตรง ชูจุดเด่นโดยใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่และส่งเสริมภาพลักษณ์ของอำเภออุ้มผาง ต่อยอดความเข้มแข็งไปพร้อมๆ กับการรักษาธรรมชาติที่ฟื้นตัวดีขึ้น โดยสนับสนุนการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวและภาคีเครือข่ายผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ลดของเสียให้มากที่สุด (Zero Waste) เพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยสอดแทรกกิจกรรมผ่านโปรแกรมท่องเที่ยวน้ำตกสายรุ้ง-น้ำตกทีลอซู ภายใต้ “ปฏิญญาอุ้มผาง” ทั้ง 5 ข้อ ซึ่งจะเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนให้เกิดการแก้ไขปัญหาทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับพื้นที่อย่างแท้จริง
 
นายพัชรพล มั่นปาน นายอำเภออุ้มผาง กล่าวว่า “ปฏิญญาอุ้มผาง” 5 ข้อ สำคัญ 
นั่นคือ
1. ภาคีเครือข่าย ขอปรับพฤติกรรม การผลิต บริโภค และการบริการทางการท่องเที่ยว ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
2.ภาคีเครือข่ายจะร่วมเพิ่มพื้นที่สีเขียวและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสร้างสมดุลธรรมชาติ
3. ภาคีเครือข่าย ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าจัดการขยะ ตามหลัก 3Rs มุ่งสู่สังคมปลอดภัย (Reduce-การลดการใช้ Reuse-การนำกลับมาใช้ซ้ำ และ Recycle การนำขยะกลับมาใหม่)
4.  ภาคีเครือข่ายจะร่วมดำเนินกิจกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน แรงงาน ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสวัสดิการสาธารณสุขให้กับชุมชนในพื้นที่อำเภออุ้มผาง
5.  ภาคีเครือข่าย จะร่วมลดการปล่อยมลพิษ และใช้น้ำอย่างมีคุณค่า ตลอดจนร่วมอนุรักษ์แหล่งน้ำแม่กลอง และห้วยต่างๆ
นายภูมิรวิชญ์ โชติธนวัฒน์ชัย ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์อุ้มผาง กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันมีผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยวภายใต้ชมรมส่งเสริมท่องเที่ยวและอนุรักษ์อุ้มผาง กว่า 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 80 ของสมาชิกทั้งหมด เข้าร่วมและผ่านมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Thailand SHA ร่วมกันพัฒนารูปแบบบริการการท่องเที่ยว โดยยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ส่งมอบคุณค่าจากอัตลักษณ์ท้องถิ่น ปรับรูปแบบโปรแกรมท่องเที่ยวน้ำตกทีลอซู 3 วัน 2 คืน โปรแกรมยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในอำเภออุ้มผาง ซึ่งนอกจากนักท่องเที่ยวจะได้ชมความงามของ “น้ำตกทีลอซู” น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้ว ยังเชิญชวนร่วมกิจกรรมด้านมิติสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้ ปฏิญญาอุ้มผาง 4 กิจกรรม ประกอบด้วย

- อุ้มน้ำ : ร่วมลดการปล่อยมลพิษกับกิจกรรมล่องแพยางชื่นชมธรรมชาติของลำน้ำแม่กลอง สัมผัส “น้ำตกสายรุ้ง” พกกระบอกน้ำ ถุงผ้า เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบบนสถานกรณ์ COVID-19 ช่วยกันลดปริมาณขยะ และทางเราได้ปรับรูปแบบการบริการอาหารกลางวัน ใช้ปิ่นโตหรือวัสดุธรรมชาติแทนการใช้โฟม โดยยึดหลัก 3R นอกจากนี้เรายังมีการจัดกิจกรรมของกลุ่มผู้ประกอบการภายในชมรม ในการช่วยกันร่วมอนุรักษ์ด้วยการนำขยะออกจากลำน้ำแม่กลอง
- อุ้มป่า : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับป่าชุมชนต้นน้ำแม่กลอง เพื่อสร้างสมดุลธรรมชาติ รักษาปริมาณของน้ำตก
ทีลอซูให้ยังคงอยู่ต่อไป
- อุ้มน้อง : โครงการพ่อ-แม่อุปถัมภ์ ของโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมโดยนำนักเรียนมาแสดงและจำหน่ายของที่ระลึกตามรีสอร์ทต่างๆ และเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมเป็นพ่อ-แม่อุปถัมภ์ให้กับน้อง ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวที่เป็นพ่อแม่อุปถัมภ์จำนวนมากเดินทางกลับมาท่องเที่ยวยังอำเภออุ้มผางอย่างต่อเนื่อง และยังช่วยเป็นแรงสนับสนุนในการบอกต่อสิ่งดีๆ ให้กับคนอื่นๆ สนใจเดินทางท่องเที่ยวอำเภออุ้มผางอีกด้วย
- อุ้มชีวิต : นำยาเหลือใช้มาบริจาคให้กับโรงพยาบาลอุ้มผาง แหล่งรับบริจาคยาเหลือใช้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่นี่มีระบบคัดกรองยาที่ได้มาตรฐานและสามารถช่วยเหลือพี่น้องของเราที่ไม่มีบัตรประชาชน ไม่มีสวัสดิการของรัฐตามแนวชายแดน ซึ่งที่ผ่านมาโรงพยาบาลอุ้มผางกลายเป็น
จุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวด้วย
นอกจากนี้ นางสาวธมลวรรณ  เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานตาก ยังจัดกิจกรรมกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว ของที่ระลึกในรูปแบบ Surprise Bag ให้กับนักท่องเที่ยว 300 ท่านแรก ที่ทำกิจกรรมท่องเที่ยวครบทั้ง 4 กิจกรรม และลงทะเบียนผ่าน QR Code ซึ่งจะได้รับจากผู้ประกอบการที่ท่านใช้บริการ ซึ่งถุง Surprise Bag ดังกล่าว ได้นำแนวคิดจาก BCG Model 

ด้วยการส่งเสริมสินค้าชุมชน อาทิ สินค้าเกษตรตามฤดูกาล หรือสินค้าของที่ระลึกท้องถิ่น เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างแท้จริง
สำหรับ “การท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติชมน้ำตกทีลอซู” นั้น เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จะต้องปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A จะต้องเป็นผู้ได้รับวัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค จำนวน 2 เข็ม หรือมีผลตรวจด้วยวิธี RT-PCR หรือ ATK ให้ผลเป็นลบไม่เกิน 72 ชั่วโมง หรือกรณีติดเชื้อแล้ว ต้องการรักษาตัวตามกระบวนการจนหายเป็นปกติ และต้องผ่านการรักษาตัวมาแล้ว 28 วันแต่ไม่เกิน 3 เดือน โดยกำหนดจำนวนนักท่องเที่ยว 250 คนต่อช่วงเวลา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตาก
193 ถนนตากสิน ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000 โทร 055514341-3
Facebook : ททท. สำนักงานตาก (www.facebook.com/taktravel)

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ