สว.พบประชาชนทุกภาคทั่วประเทศ

สว.พบประชาชนทุกภาคทั่วประเทศ

วุฒิสภา พร้อมลงพื้นที่พบประชาชนทุกภาคทั่วประเทศ เพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะนำไปสู่การแก้ไขภายใต้บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.30 นาฬิกา ณ จุดแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) นายจิรชัย มูลทองโร่ย สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ ในคณะกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน แถลงข่าวการดำเนินการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนว่า โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนลงพื้นที่เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประชาชน ตลอดจนการนำข้อมูลข้อคิดเห็นที่ได้รับจากประชาชนมาช่วยกันขับเคลื่อนประเทศตั้งแต่ระดับฐานราก ชุมชน สังคม และระดับประเทศ ให้พัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างสอดคล้องกันและเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความตระหนักสำนึกรับผิดชอบต่อประเทศชาติและสังคมโดยรวม นำไปสู่สังคมที่ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสังคมที่มีความสงบสุข ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกด้านบนพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ทั้งนี้ ในเดือนธันวาคมมีกำหนดลงพื้นที่ในทุกภาคทั่วประเทศ ช่วงระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน “แม่ฮ่องสอนโมเดล” ของวุฒิสภา ซึ่งเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาหมู่บ้านที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ให้สามารถมีไฟฟ้าใช้ได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมายและไม่ทำให้บุกรุกป่าเพิ่มขึ้น ตลอดจนร่วมรับฟังข้อมูลพร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่วมกับประชาชนในพื้นที่ และเยี่ยมชมการใช้นวัตกรรม IOT ในสวนโกโก้ เพื่อสร้างและยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรในการผลิตโกโก้ ในการขับเคลื่อนจังหวัดแม่ฮ่องสอนสู่การเป็นเมืองช็อคโกแลต (Chocolate City)
คณะกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ลงพื้นที่ระหว่างวันที่ 3–4 ธันวาคม 2564 เพื่อพบประชาชนพร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะกับประชาชนบ้านพัฒนาร่วมใจ จังหวัดจันทบุรี และบ้านทับทิมสยาม 05 จังหวัดสระแก้ว
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ลงพื้นที่ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2564 เพื่อร่วมรับฟังและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (SEC) และรับฟังข้อเสนอแนะจากกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะปลูกผลไม้บ้านในวง อำเภอละอุ่น และกลุ่มเซรามิคบ้านหาดส้มแป้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ลงพื้นที่ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2564 เพื่อติดตามติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และติดตาม Cluster Covid-19 ของนักเรียนและชนเผ่าชาติพันธุ์ อำเภอปง ติดตามการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันภาพรวมของจังหวัดพะเยา เยี่ยมชมความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล อำเภอภูกามยาว และลงพื้นที่ชุมชนระเบียงวัฒนธรรมกว๊านพะเยาซึ่งเป็นย่านที่ได้รับการพัฒนาโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมชุมชนบนฐานเศรษฐกิจวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ และร่วมรับฟังการดำเนินงาน พร้อมแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 
ลงพื้นที่ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2564 เพื่อพบปะรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในประเด็น “การบริหารจัดการน้ำ” และกลุ่มผู้ประกอบการสินค้าระดับชุมชนในประเด็น “การส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน” รวมไปถึงรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะกับกลุ่มเกษตรอินทรีย์ด้วยวิถีเกษตรแนวใหม่ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล ของประชาชนในพื้นที่
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) ลงพื้นที่ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2564 เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำท้องถิ่น เพื่อนำข้อมูลประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่ประกาศใช้บังคับแล้วให้สอดคล้องกับหลักตามรัฐธรรมนูญฯ ตามมาตรา 77 โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) (อุทัยธานีโมเดล) และติดตามเรื่องการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ