‘กนกวรรณ’ ลงพื้นที่เขตทวีวัฒนา ตรวจร.ร.เอกชน รับเปิดเทอม 2

‘กนกวรรณ’ ลงพื้นที่เขตทวีวัฒนา ตรวจร.ร.เอกชน รับเปิดเทอม 2 

วันนี้ (1 พฤศจิกายน 2564) เวลา 07.30 น. ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เข้าตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน (On Site) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี เขตทวีวัฒนา พร้อมด้วย ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) โดยมีคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ให้การต้อนรับ

ดร.กนกวรรณ กล่าวว่า ขอชื่นชมโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีในการเตรียมความพร้อมการเปิดเทอมของโรงเรียน อาทิ มีการตรวจ Antigen test kit (ATK) แบบน้ำลายก่อนการเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียน การตรวจวัดอุณหภูมิ รวมถึงการให้บริการแอลกอฮอล์ทุกจุดภายในโรงเรียน ซึ่งการตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน (On site) ภาคเรียนที่ 2/2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้มีผู้แทนออกตรวจเยี่ยมการเปิดเทอมของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกระจายไปตามจังหวัดต่าง ๆ อาทิ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุดรธานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดสิงห์บุรี เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้เห็นถึงการเตรียมความพร้อมในการเปิดเทอมและรับฟังปัญหาของแต่ละโรงเรียนแต่ละพื้นที่เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและแก้ไขต่อไป

และวันนี้ตนก็ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โดยกระทรวงศึกษา และ สช. ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งขณะนี้ ทาง กทม. เองก็ได้มีมาตรการคลายล็อกดาวน์ โดยอนุญาตให้โรงเรียนทุกสังกัดใน กทม. สามารถเปิดภาคเรียนได้ ตนจึงอยากให้เห็นถึงความตั้งใจของกระทรวงศึกษาธิการ สช. และหน่วยงานของภาครัฐต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และขอให้พวกเราในทุกฝ่ายทั้งโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันผลักดันก่อให้เกิดสิ่งที่มีประโยชน์ในการจัดการศึกษาของไทยเราต่อไป

ด้าน ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ. ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางคณะรัฐมนตรีมีความต้องการให้สังคมมีความมั่นใจในการเปิดเรียน Onsite ในทั่วประเทศ ซึ่งได้มีการกำชับทั้งเรื่องความปลอดภัยควบคู่ไปกับการให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน โดยการตรวจเยี่ยมโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี จะสามารถเป็นตัวอย่างให้แก่โรงเรียนในพื้นที่อื่นได้ ซึ่งการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในครั้งนี้จะสามารถสร้างความมั่นใจให้แก่สังคม ว่าโรงเรียนทุกแห่งสามารถเปิดเรียนไปด้วย และทำการตรวจเชื้อไวรัสโควิด – 19 ผ่าน ATK ได้ ซึ่งในกรณีที่หากเกิดปัญหาในอนาคต ก็จะมีการแก้ไขตามแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินตามที่ทางโรงเรียน และกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดแนวทางเอาไว้ ทั้งนี้ตนขอชื่นชมโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนแบบไฮบริด ควบคู่กันไปกับนักเรียนที่มาเรียนแบบ On site และ Online ได้อย่างพร้อมเพรียงกันได้

ทั้งนี้ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการ กช. ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า สช. ในฐานะที่ดูแลโรงเรียนเอกชน ก็ได้รับมอบหมายจาก ดร.กนกวรรณ ให้ดูแลโรงเรียนในช่วงเกิดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด – 19 โดยเฉพาะช่วงก่อนการเปิดภาคเรียนที่ผ่านมา นายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการ กช. และตนได้เข้าร่วมการประชุมหารือกับกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เพื่อหาแนวทางการดำเนินการเปิดเรียน และให้สามารถเปิดเรียนได้อย่างปลอดภัย ซึ่งขณะนี้จากการสำรวจโรงเรียนเอกชน 3,648 แห่ง ทั่วประเทศพบว่า มีการเปิดการเรียนการสอนแบบ On site จำนวน 980 โรงเรียน แบบผสมผสาน (Onsite และ Online) จำนวน 724 โรงเรียน แบบ Online อื่น ๆ จำนวน 1,440 โรงเรียน และรูปแบบอื่น ๆ จำนวน 409 โรงเรียน 

ตนขอชื่นชนโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ที่ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างให้แก่โรงเรียนอื่นในด้านการนำเสนอแผนและข้อมูลในการดำเนินการสำหรับการเปิดเทอมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้เป็นอย่างดี นายประพัทธ์ กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ตั้งอยู่ในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นถึงตอนปลาย และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงตอนปลาย ในหลักสูตรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 411 คน ครูและบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น 70 คน 

ทั้งนี้โรงเรียนได้ผ่านการประเมินความพร้อมผ่านระบบ Thai Stop Covid – 19 (TSC) และคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส (2 เข็ม) ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป รวมถึงนักเรียนที่มีอายุ 12 – 18 ปี จำนวนทั้งหมด 92 คน และนักเรียนที่ได้รับวัคซีน จำนวนทั้งหมด 77 คน คิดเป็นร้อยละ 83.70 และทางโรงเรียนได้มีการจัดให้มีพื้นที่หรือบริเวณให้เป็นจุดคัดกรอง (Screening Zone) ที่เหมาะสม โดยที่นักเรียน ครู บุคลากร ทุกคนต้องตรวจคัดกรอง ATK ในวันแรกของการเปิดเรียนของสถานศึกษา และเป็นประจำทุกสัปดาห์ก่อนเข้าเรียน มีการจัดกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble  มีการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามแนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในสถานศึกษา จัดให้มีสถานที่แยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) และมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินอีกด้วย

ขวัญข้าว แสนบ่อ : ภาพ/ข่าว
กรรณิกา พันธ์คลอง : เรียบเรียง
ประชาสัมพันธ์ สช.

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ