“ พลังบูรณาการ ท่าข้ามอยู่ดีกินดี”กับหมอพลเดช

“ พลังบูรณาการ ท่าข้ามอยู่ดีกินดี”กับหมอพลเดช ปิ่นประทีป
  
ชุมชนบ้านหินเกลี้ยง  ตำบลท่าข้าม  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา ภาพรวมตำบลท่าข้ามเป็นต้นแบบชุมชนเข้มแข็งของภาคใต้  พื้นที่มีลักษณะภูมิอากาศแบบ “ฝน 8 แดด 4”  เศรษฐกิจตั้งอยู่บนฐานเกษตรกรรมสวนยางพาราและปาล์มน้ำมัน  ผู้บริหารท้องถิ่นและทีมงานมีความเข้มแข็งและคงอยู่ในตำแหน่งอย่างต่อเนื่องยาวนานร่วม 20 ปี 

จึงสามารถดำเนินนโยบายการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นอย่างมีการออกแบบวางแผนและดำเนินการพัฒนามาเป็นขั้นเป็นตอน อย่างที่เรียกว่า Community by Design 

อบต.ท่าข้าม สามารถสนับสนุนการทำงานของกลุ่มและเครือข่ายผู้นำและองค์กรชุมชน ครอบคลุมทุกหมู่บ้านและกลุ่มประชากรเป้าหมายตามภารกิจ  รวมทั้งประสานเชื่อมโยงกับหน่วยงานราชการและสถาบันวิชาการภายนอกให้มาทำงานสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ จึงทำให้ทุกหมู่บ้านชุมชนในตำบล ขับเคลื่อนการพัฒนาไปโดยพร้อมเพรียงอย่างเป็นขบวนการ

ปัจจัยความสำเร็จที่ท่าข้าม ได้แก่ อบต. มีความเข้มแข็ง-ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถนำการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีทิศทาง  การมีเครือข่ายผู้นำชุมชนที่เข้มแข็งครอบคลุมทั้ง 7 หมู่บ้าน  มีการบูรณาการกับหน่วยงานภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม มีรูปธรรมงานและองค์กรชุมชนต้นแบบในด้านอาชีพต่างๆอย่างหลากหลาย 


 สังเคราะห์บทเรียนรู้

  ตำบลท่าข้ามเป็นชุมชนที่สามารถก้าวพ้นจากความยากจนและความด้อยพัฒนา ผ่านสถานะชุมชนที่มีเศรษฐกิจพอเพียง “พออยู่พอกิน” โดยเข้ามาอยู่ในสถานะที่เรียกได้ว่า “อยู่ดีกินดี” มีศักดิ์ศรี มีเกียรติภูมิ มีองค์ความรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรมมากมาย 

  ตำบลท่าข้ามเป็นตัวอย่างของ “ตำบลบูรณาการ”  ที่มี อบต. เป็นกลไกบูรณาการความร่วมมือ ทั้งจากภายในและภายนอกชุมชนท้องถิ่น  ประดุจ “การรวมแสงเลเซอร์”  จึงเกิดกลุ่มและเครือข่ายอาชีพและกิจกรรมสังคมเกิดขึ้นมากมาย ทั้งด้านการเกษตร ปศุสัตว์ การอนุรักษ์พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์พื้นเมือง การพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี การดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส การศึกษา คุณภาพชีวิต จัดการขยะ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ

  อบต.ท่าข้าม มียุทธศาสตร์การทำงานที่ครอบคลุมประเด็นสำคัญ 9 ประการ จึงสามารถสนับสนุนการทำงานของกลุ่มและเครือข่ายผู้นำและองค์กรชุมชนครอบคลุมทุกหมู่บ้านและกลุ่มประชากรเป้าหมายตามภารกิจ 

ได้แก่  1) ด้านการพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  2) ด้านการเสริมสร้างสุขภาพให้เป็นตำบลสุขภาวะ  3) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  4) ด้านเชิดชูภูมิปัญญา การศึกษา ส่งเสริมศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  5) ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน  6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน  7) ด้านการบริหารจัดการตำบลท่าข้าม  8) ด้านประชาสัมพันธ์และข้อมูลชุมชน  9) ด้านอาสาสมัครเพื่อสังคม

 นอกจากนั้นยังเกิดผลงานรูปธรรม ที่มีลักษณะของนวัตกรรมทางสังคมอย่างต่อเนื่อง อาทิ

 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อพ.สธ.)

 โรงงานปุ๋ยอินทรีย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามเป็นโรงงานปุ๋ยตัวอย่างระดับตำบล

 สหพันธ์กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตำบลท่าข้าม (2541)

 โรงเรียนท้องนา สืบสานภูมิปัญญาเกษตรอินทรีย์

 สหกรณ์กองทุนสวนยางท่าข้ามพัฒนายางจำกัด

 กลุ่มเลี้ยงผึ้งโพลง

 กลุ่มเพาะเห็ดแคลง

 กองทุนสัจจะวันละ 1 บาท เพื่อสวัสดิการชุมชน

กลุ่มสินค้า OTOP ท่าข้าม

 กลุ่มสร้างซั้งกักน้ำ (ฝายภูมิปัญญา)

 โครงการท่องเที่ยวชุมชน วิถีทุ่ง วิถีวัฒนธรรม

 กลุ่มเลี้ยงวัวในสวนยาง ฯลฯ

นพ.พลเดช  ปิ่นประทีป / 5 ก.ค. 2564

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ