เอกฉันท์! คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ เห็นชอบให้มีองค์กรกลาง

เอกฉันท์! คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ เห็นชอบให้มีองค์กรกลาง

หลังจากเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ที่ผ่านมา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา หรือ สกศ. ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาทบทวน แก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบขึ้น ภายใต้การขับเคลื่อนงานกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และการเทียบเคียงกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) โดยให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ โดยมีนายอรรถการ ตฤษณารังสี เป็นประธานนั้น ล่าสุด คณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวมีมติเห็นชอบหลักการให้มีองค์กรกลางกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยสำนักนโยบายและแผนการศึกษา ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ ครั้งที่2/2563 ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต ชั้น2 อาคาร2 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 โดยมีนายอรรถการ ตฤษณารังสี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนางศิริพรรณ ชุมนุม ,รศ.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ และนางยุพิน กาญจนวิกัย ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งนางสาว วรีรัตน์ ศรีสถิตย์วัฒนา ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และนางสมทรง  สัจจาภิมุข กรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้แทนภาคเอกชน ตลอดจนผู้แทนหน่วยงานต่างๆ อาทิ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน กพร. ,ผู้แทน สป.ศธ. ,ผู้แทน สป.อว. ,ผู้แทน สพฐ. ,ผู้แทน สอศ. ,ผู้แทน กศน. ,ผู้แทน สมศ. ,ผู้แทนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และผู้แทนสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

โดยการประชุมดังกล่าว ทางที่ประชุมได้ร่วมกันหารือ และมีมติเห็นชอบหลักการให้มีการจัดตั้งองค์กรกลางกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานในการกำกับดูแล (regulator) การดำเนินงานกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ โดยระยะเร่งด่วนจะจัดทำเป็นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ พ.ศ. ... และในส่วนของคณะอนุกรรมการฯ จะได้ศึกษาต้นแบบองค์กรกลางจากประเทศที่ประสบความสำเร็จด้านกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ อาทิ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย มาเลเซีย นอกจากนั้นจะได้วิเคราะห์ และประเมินความพร้อมของหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ

ซึ่งในเบื้องต้นควรมอบสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นหน่วยงานหลัก โดยมีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) คอยสนับสนุนการดำเนินงานกรอบคุณวุฒิแห่งชาติในรูปแบบ 3 เสาหลัก จากนั้นจะได้นำมาจัดทำเป็นข้อเสนอการจัดตั้งองค์กรกลางกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เสนอคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ซึ่งมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานต่อไป 

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันพิจารณาแผนประชาสัมพันธ์กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ พ.ศ. 2564 ซึ่งในที่ประชุมเห็นความสำคัญของการจัดทำแพลตฟอร์มประชาสัมพันธ์สำหรับให้ทุกหน่วยงานหลักนำไปสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ และการจัดทำสื่อในรูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย เพื่อให้เข้าถึง และตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายหลักของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติที่มีความแต่งต่างกันในแต่ละกลุ่ม ประกอบด้วย สถานศึกษา/สถาบันการศึกษา ภาคสถานประกอบการ นักเรียน/นักศึกษา และกำลังคน อีกทั้งยังได้รับทราบผลการดำเนินงานของคณะทำงานพิจารณาทบทวน แก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ

ทั้งนี้ ในการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ซึ่งมี นายนพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นประธานในประเด็นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัจจัย และสภาพการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การทบทวน/ปรับแก้กฎหมาย รวมถึงการปลดล็อกระเบียบ/เกณฑ์การเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์ที่ยังขาดความยืดหยุ่น เพื่อเป็นการพัฒนาระบบค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับสมรรถนะในแต่ละระดับคุณวุฒิต่อไป

: สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สภท.56 ปี)

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ