รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดโครงการ “ผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ (New Age Innopreneur)”

#ชัดทุกกระแส

รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดโครงการ “ผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ (New Age Innopreneur)”กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สนับสนุนผู้ประกอบการไทยไฟแรงในกิจกรรม โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (New Age Innopreneur)
วันนี้ (26 มิ.ย.62) เวลา 10.30 น. ที่ห้อง E-Sport Arena พันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ นายเดชา จาตุธนานันท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน โครงการ ผู้ประกอบการ โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (New Age Innopreneur) โดยมี นายวิจักขณ์ รัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ นางสาวเยาวนิจ แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการกลุ่มสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ คุณรัศมี สืบชมพู กรรมการผู้จัดการ Syn Hub Co-Innovative Space และผู้อำนวยการโครงการ New-Age Innopreneur และผู้บริหารโครงการ (New Age Innopreneur ทีมที่ปรึกษา และแหล่งเงินทุนจากหลากลายสถาบัน ร่วมเปิดงาน
นายเดชา จาตุธนานันท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ ร่วมมือกับ SYN HUB Co-Innovative Space รับสมัครผู้ประกอบการจากสาขาการแปรรูปอาหารแห่งอนาคต, สาขาเกษตรเชิงประสิทธิภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ตลอดระยะเวลา 2 เดือน มีผู้ประกอบการที่น่าสนใจจะเปลี่ยนแปลงธุรกิจของตนเอง จนในที่สุดเราก็ได้ผู้ประกอบการพันธุ์ใหม่มาร่วม 54 กิจการด้วยกัน และเพื่อให้ผู้ประกอบการที่มาเข้าร่วมโครงการของเราได้รับความรู้ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
“New Age Innopreneur เป็นโครงการที่ปลุกปั้นผู้ประกอบการพันธุ์ใหม่ ที่สร้างสรรค์ด้านนวัตกรรม นำเสนอแนวคิดธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และแผนการต่อยอดเชิงพาณิชย์สู่ตลาดสากล เพื่อชี้แนวทางตามการวางเป้าหมาย โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนอย่างมีส่วนร่วม พร้อมทั้งสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน” รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวด้าน นายวิจักขณ์ รัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นจากการเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาผู้ประกอบการที่เริ่มต้นธุรกิจใหม่ ซึ่งในปัจจุบัน ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้ที่มี่ความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างความแตกต่าง และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมทั้งเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการสร้างความอยู่รอดและยกระดับความเข้มแข็ง เพื่อเพิ่มความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจยุค 4.0 ดังนั้น การพัฒนาแนวความคิดสร้างสรรค์ให้ผู้ประกอบการที่เริ่มต้นธุรกิจใหม่ให้เป็นผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ (Creative Entrepreneurs) นั้น ทำได้โดยการนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาผนวกกับความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นอย่างมาก สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับระบบเศรษฐกิจได้ ซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายประเทศ 4.0 ที่มุ่งเน้นการปรับกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ให้ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความสร้างสรรค์มากขึ้น พร้อมทั้งเพื่อให้เกิดการยกระดับความสามารถด้านการดำเนินธุรกิจให้เกิดความอยู่รอดอย่างยั่งยืนและก้าวสู่ความเข้มแข็งในอนาคตได้นายวิจักขณ์ กล่าวอีกว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ สำหรับผู้ประกอบการใหม่ ภายใต้ชื่อโครงการ “New Age Innopreneur” นี้ ได้เน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดการเรียนรู้ พัฒนาแนวคิดให้สินค้าหรือบริการของตนเองมีความแตกต่างเชิงนวัตกรรม โดยไม่ละทิ้งความต้องการของลูกค้า ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากทีมวิทยากรและที่ปรึกษามากด้วยประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่พร้อมจะให้คำปรึกษาแนะนำและเปิดโอกาสในการทดสอบตลาดสำหรับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาขึ้นใหม่ เพื่อหาความต้องการของลุกค้าได้อย่างแท้จริง ดังนั้นจึงอยากให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ให้ความใส่ใจกับการเข้าร่วมกิจกรรมตลอดหลักสูตร เพื่อจะได้ความรู้และโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และนำกลับไปใช้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจและขยายธุรกิจ ให้เข้มแข็งก้าวทัน 4.0 และมีรูปแบบแนวคิดในการพัฒนาสินค้าให้ทันกับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคสมัยต่อไป
ด้าน คุณรัศมี สืบชมพู กรรมการผู้จัดการ Syn Hub Co-Innovative Space และผู้อำนวยการโครงการ New-Age Innopreneur กล่าวว่า ผลลัพธ์ที่ออกมาค่อนข้างพอใจมาก ผู้ประกอบการที่เราเรียกว่าเราผลักดันกลุ่มปั้นขึ้นมา เพื่อจะสู่เชิงพาณิชย์ได้ ไม่ว่าทางเป็นด้านยอดขาย ด้านโปรดักเชิงนวัตกรรม ด้านเชื่องโยงกับทางกลุ่มที่ไปสู่ตลาด ไม่ว่าจะเป็นตลาดไทยและตลาดประเทศ เราเชื่อว่าถ้าออกมาเป็นเปอร์เซ็นผลลัพธ์ที่ออกมา 90% ซึ่งมากกว่าทาเกตที่วางใว้“เราทำธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีมาก่อน 11 ปี พอเรามาทำตรงนี้เราก็มีแรงบันดาลใจ คือจะมาทำในกลุ่มที่สมาร์ท เอสดูเคชั่น เรามีแผนในการทำสมาร์ทเอสดูเคชั่น ตั้งแต่กลุ่มเด็ก นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ เพื่อจะทันฟอร์มตัวเองเข้าสู่โลกดิจิทัล และแผนของเราคือ เรามีความตั้งใจที่จะทำให้สีดำ เป็นคนที่Space ทางด้านเทคโนโลยีแชริ่ง Space และที่สำคัญคือเร็วๆนี้ เรามีโครงที่จะเปิดอีกที่นึงแต่ขออุบใว้ก่อน” คุณรัศมี กล่าว

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ