กรณีที่ต่างชาติเรียกร้องสวนสัตว์ในไทยยกเลิกล่ามโซ่เสือแลกค่าถ่ายรูปนั้น

#ชัดทุกกระแส


กรณีที่ต่างชาติเรียกร้องสวนสัตว์ในไทยยกเลิกล่ามโซ่เสือแลกค่าถ่ายรูปนั้น ดร.สาธิต  ปรัชญาอริยะกุล เลขาธิการและผู้อำนวยการ สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) มีความห่วงใยกับเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่ง เพราะจากคลิปจะเห็นว่าเสือนั้นไม่สามารถแสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางธรรมชาติได้ โดยทั่วไปเสือที่ถูกเลี้ยงในสวนสัตว์ ควรจัดให้สัตว์ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตและความปลอดภัย โดยเสือ 1 ตัวควรมีพื้นที่ประมาณ 2 งานหรือ 200 ตารางวา ควรจัดให้มีบ่อน้ำลึกหรือคูน้ำ มีขอนไม้แห้งไว้ให้เสือลับเล็บและได้หลบพักผ่อน ภายในพื้นที่กรงควรมีการปลูกหญ้าและควรจัดมีกรงกักเพื่อกักเสือเวลาทำความสะอาดกรงใหญ่ ให้ผู้ดูแลไม่ได้รับอันตรายจากเสือ และควรมีการให้อาหารและน้ำในปริมาณที่เหมาะสม เสือหนึ่งตัวอาจจะรับอาหาร เช่น เนื้อวัว วันละประมาณ 10-12 กิโลกรัม สำหรับพฤติกรรมการนำเสือมาผูกล่ามโซ่ เพื่อรอให้นักท่องเที่ยวถ่ายภาพ นอกจากจะทำให้เสือไม่ได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งพฤติกรรมตามธรรมชาติที่จำเป็นต่อการดำรงค์ชีวิตแล้ว การที่เสือต้องเดินเป็นวงกลมด้วยการจำกัดพื้นที่และบริเวณ จะทำให้เสือเกิดความเครียด หวาดกลัว และอาจเจ็บป่วยหรือทุกข์ทรมานได้โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับไขข้อและกระดูกอ่อนผิดรูปร่างของเสือได้
สำหรับหลักกฎหมายในปัจจุบันเสือที่ถูกเลี้ยงในสวนสัตว์จะได้รับการรับรองและคุ้มครองตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 ในมาตรา 3 ในคำนิยามคำว่า สัตว์อันหมายรวมถึงสัตว์เลี้ยงเพื่อใช้ในการแสดงหรือสัตว์เลี้ยงเพื่อการอื่นใด เมื่อเสือได้รับการรับรองและคุ้มครองแล้ว จึงห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการอันเป็นการทารุณกรรมโดยไม่มีเหตุอันสมควร ตามมาตรา 20 และผู้ฝ่าฝืนมาตรา 20 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 31 และเจ้าของสัตว์ต้องจัดสวัสดิภาพให้เหมาะสม ตามมาตรา 22 ถ้าเจ้าของไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กำหนด ก็จะมีโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท ตามมาตร 32 เช่นกัน
ดังนั้นจากรณีดังกล่าวพนักงานเจ้าหน้าที่ อันหมายถึง ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ คือพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ ซึ่งอำนาจหน้าที่ เช่น มีหนังสือเรียกเจ้าของสัตว์หรือผู้เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำ หรือส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาเพื่อประกอบการพิจารณาตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเข้าไปในสถานที่ เพื่อการตรวจสอบ เมื่อได้รับแจ้งหรือมีเหตุอันสมควรเชื่อได้ว่ามีการทารุณกรรม หรือยึดอายัดสัตว์ที่มีเหตุอันสงสัยว่าถูกทารุณกรรม รวมทั้งเอกสาร หลักฐาน เครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อเป็นพยานในการดำเนินคดี และนำสัตว์ที่ถูกทารุณกรรมไปตรวจรักษาหรือช่วยเหลือสัตว์ที่ตกอยู่ภยันตราย เป็นต้น ถ้ามีการพิสูจน์ได้ว่าเข้าข่ายการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควร ก็ต้องมีการร้องทุกข์กล่าวโทษ ดำเนินตามกระบวนการยุติธรรมต่อไป และถ้าเข้าข่ายการจัดสวัสดิภาพที่ไม่เหมาะสม อธิบดีกรมปศุสัตว์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีอำนาจเปรียบเทียบปรับได้ โดยเมื่อผู้ต้องหาเมื่อได้ชำระเงินค่าปรับตามจำนวนที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาอันสมควร ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา


ดังนั้นเจ้าของหรือผู้ประกอบการสวนสัตว์หรือสถานที่แสดงสัตว์ควรมีการปฏิบัติตามกฎหมาย และที่สำคัญควรมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องปรัชญาของสวนสัตว์ การจัดสวัสดิภาพสัตว์และธรรมชาติของตัวสัตว์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการติดตามและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ มีการส่งเสริมจริยธรรม สร้างจิตสำนึกกำหนดมาตรฐานสวนสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ ควบคู่กับการรับผิดชอบต่อสังคมอันจะเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศชาติสืบไป

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ