"กลยุทธ์การบริหารจัดการสื่อองค์กรยุคใหม่"

"สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท. 57 ปี)" จัดอบรมหลักสูตร "กลยุทธ์การบริหารจัดการสื่อองค์กรยุคใหม่ (รุ่นที่ 1) "Strategies for corporate communications in the new era"

 ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 
นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท. 57 ปี) เปิดเผยว่า
ในโลกปัจจุบันเทคโนโลยีและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ได้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว และประชาชนทั่วไปหรือผู้บริหารก็ย่อมสามารถเป็นได้ทั้งแหล่งข่าว ผู้ให้ข่าวสาร หรือผู้เสพข่าวสารในขณะเดียวกันด้วย การแสวงหาความรู้ให้เท่าทันต่อความเป็นไปในด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์จึงเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้บริหารของหน่วยงานต่างๆ
ดังนั้น สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคประเทศไทย (สภท.57ปี) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2508 และเป็นสมาคมแห่งแรกในส่วนภูมิภาคฯ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลให้กับประชาชนในส่วนภูมิภาคและส่วนกลางได้รับรู้และเข้าถึงข่าวสารอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ 
ในการนี้สมาคมฯ จึงได้เล็งเห็น ถึงความสำคัญในการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้ผู้บริหารองค์กร สามารถสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานได้อย่างมีกลยุทธ์ มีศิลปะและสร้างสรรค์ ทำให้สื่อมวลชนได้นำไปเสนอเผยแพร่ได้อย่างถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ขององค์กร
      สมาคมจึงได้จัดทำหลักสูตร "กลยุทธ์การบริหารจัดการสื่อองค์กรยุคใหม่ (Strategies for corporate communications in the new era) รุ่นที่ 1 ขึ้น โดยมุ่งหวังให้องค์กรต่างๆ ได้นำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์เหมาะสมกับการบริบทขององค์กรต่อไป
ทั้งนี้ สมาคมฯได้เรียนเชิญผู้มีคุณวุฒิและวิทยากรคุณภาพ หลายท่าน ประกอบด้วย นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ จะมาบรรยายพิเศษ เรื่องการสื่อสารและสร้างความเข้าใจถึงลั กษณะการทำข่าวของสื่อมวลชน, การประชาสัมพันถธ์ที่ได้ผลในยุค 2022 (สถานการณ์นำเสนอข่าวในปัจจุบัน)
, ทิศทางข่าวในยุคออนไลน์
นางสาวอรวรรณ กริ่มวิรัตน์กุล ผู้สื่อข่าวอาวุโสสายการเมือง สำนักข่าวไทย อดีตผู้ประกาศข่าวภาคค่ำโมเดิร์นไนน์ทีวี อดีตประธานสภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บจก.อสมท (มหาชน) ปี 2551 นักจัดรายการวิทยุคลื่น 96.5 FMบรรยายพิเศษ เรื่อง  การให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เน้นเสริมสร้างกลยุทธ์ สำหรับผู้บริหารในการสื่อสารกับสื่อมวลชน, สร้างทักษะการให้สัมภาษณ์ และการเผชิญหน้าสื่อมวลชน วิธีการแก้ปัญหาควบคุมความรู้สึกในการสัมภาษณ์สื่อมวลชน
นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล บรรณาธิการข่าวภูมิภาคหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และเลขาธิการสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน บรรยายพิเศษ เรื่อง กลวิธีทางภาษาที่ใช้ในการตอบคำถาม และการรับมือกับคำถาม การตอบในสถานการณ์ปกติและในภาวะวิกฤต
นางสาวสุพัตรา สมถวนิช รองเลขาธิการสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย/ผู้ดำเนินรายการสถานีโทรทัศน์สุวรรณภูมิ บรรยายพิเศษเรื่อง การเสริมสร้างบุคลิกในการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
นายอนันต์ กล่าวว่า สำหรับวัตถุประสงค์ก็เพื่อเรียนรู้เทคนิค กลยุทธ์การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารองค์กรได้อย่างถูกต้อง ตรงประเด็น, เพื่อให้สื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ, สร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีกับองค์กร, เพื่อสร้างความเข้าใจวิธีการทำงานของสื่อมวลชน ข้อมูลที่สื่อมวลชนต้องการ เข้าใจในบทบาท และหน้าที่ของสื่อมวลชน ตลอดจนลักษณะผู้สื่อข่าวไทยและเท, เพื่อเข้าใจเทคนิคหรือศิลปะในแนวทางการให้สัมภาษณ์ตอบคำถามแก่สื่อมวลชน, เพื่อเสริมสร้าง ทักษะในการให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชน
และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรและสื่อมวลชนจากหลายๆ แขนง
สำหรับ กลุ่มเป้าหมายนั้นจะประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรภาครัฐ วิสาหกิจ และหน่วยงานภาคเอกชน, เจ้าของกิจการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายกสมาคม สภท. กล่าวอีกว่า ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการเข้าอบรมครั้งนี้นั้น ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ มุมมอง และแนวทางการทำงานด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ของธุรกิจสามารถสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจนและตรงตามความต้องการ, ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ เทคนิค กลยุทธ์การวางแผนการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์จากวิทยากรไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
, ผู้เข้าอบรมมีความสัมพันธ์อันดีและได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ร่วมกัน
โดยกำหนดรับสมัคร วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 สิงหาคม 2565 สำหรับระยะเวลาการอบรม 1 วัน วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เริ่มเวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 25,000 บาท (ค่าลงทะเบียนรวมค่าเอกสาร ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ/ต่อวัน)
"สถานที่เหมาะสมกับผู้บริหารที่จะเข้ามาร่วมในการอบรมหลักสูตรดังกล่าว โดยจะนำรายได้มอบเป็นทุนการศึกษาและสวัสดิการของสมาชิก สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ต่อไป
ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดใบรับสมัครจาก QR Code ส่งใบสมัครมาที่ คุณชญานิศ นาคทองดี 
โทรศัพท์ 02-184-2728 - 32 โทรสาร 02-184-2734 E-mail: ppattraining@gmail.com และสอบถามเพิ่มเติมที่ สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.57ปี) เลขที่ 299 อาคารสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 02-668-7172, 061-753-1199

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ

สหภาพธอส.ร้องแบงก์ชาติ